Aanbesteden & uitvoeren
Na het uitwerken van een ontwerp en verdere werkvoorbereiding volgt het benaderen van ‘de markt’ met uw specifieke opdracht. De samenwerking met de aannemer in de uitvoering en de financiële afwikkeling staat of valt met de kwaliteit van het op te stellen contractdocument.

Wij hebben ervaring met zowel traditionele RAW contracten als geïntegreerde contracten.

Omdat wij van verschillende zijden en vanuit verschillende rollen betrokken zijn bij diverse projecten hebben wij een flinke dosis ervaring met contractdocumenten.

In de uitvoeringsfase is, in samenhang met de technische complexiteit en risico’s, technische ondersteuning wenselijk. Wij hebben deze ondersteuning voor diverse opdrachtgevers verzorgt.

Ondersteund door onze hulpmiddelen zijn wij tevens in staat de (hoofd) maatvoering en controlemetingen van uw project te verzorgen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Martijn van der stroom:

SAMSUNG CAMERA PICTURES
Contractspecialist
Wij Engineeren:
(Beweegbare) Bruggen
Sluizen
Gemalen
Stuwen
Steigers
Duikers
Damwanden
Keerconstructies
Bouwputten
Afmeervoorzieningen
Infrastructuur
Utiliteit / bouw
Petrochemie
Industrie
Agro-industrie
Drijvende constructies

RAW bestekken
Werkomschrijvingen
UAV-gc contracten
Publicatie
Gunningsadvies
Directievoering en toezicht
Hoofdmaatvoering en controle

Onze recente projecten:

Groot onderhoud 3 beweegbare bruggen te Gouda

Groot onderhoud 3 beweegbare bruggen te Gouda

In opdracht van gemeente Gouda heeft ons bureau een drietal beweegbare bruggen geïnspecteerd. Het betreft één kleine handbewogen ophaalbrug, en twee elektromechanisch aangedreven hefbruggen.

De inspectie heeft zich gericht op alle C, W en E onderdelen. In een uitvoeringsperiode van drie dagen zijn de bruggen op alle onderdelen geïnspecteerd, en zijn eveneens de verkeersmaatregelen door ons verzorgd. Het eindproduct is gevormd door een drietal inspectierapportages, en daarbij een toelichting op het juridisch kader inzake de Arbeidsmiddelenrichtlijn en Machinerichtlijn. Op basis van deze producten worden door de gemeente verdere keuzes gemaakt inzake eventueel correctief onderhoud.
Engineering gemaal de Vlinder te Deil

Engineering gemaal de Vlinder te Deil

In opdracht van De Kuiper Noordeloos is door ons bureau de engineering verzorgd van de vervanging van het gemaal de Vlinder te Deil. Op basis van een beperkt ontwerpkader is een UO opgesteld waarin alle tijdelijke en definitieve constructies zijn uitgewerkt.

Het gemaal kent een instroomconstructie waarin een tweetal pompen in natte opstelling zijn ondergebracht. Middels een onderheide buisleiding wordt het water naar de uitstroomzijde gepompt. Alle C en W onderdelen zijn door ons uitgewerkt, en tevens is uitvoeringsmaatvoering verzorgd.
Engineering Turfvaartaquaduct te Nispen

Engineering Turfvaartaquaduct te Nispen

In opdracht van Aannemersbedrijf Wallaard Noordeloos B.V. heeft ons bureau de engineering verzorgd voor de reconstructie van het Turfvaartaquaduct te Nispen (gemeente Roosendaal). Het project omvatte o.a. de vervanging van brug over de Molenbeek aan de Oude Turfvaartseweg te Nispen.

Middels een UAV-GC overeenkomst was het eindbeeld van de constructie reeds vastgesteld, hierbij is een optimaal constructief ontwerp opgesteld. Zo is de brug bijvoorbeeld voorzien van een tweetal ‘waterbakken’ in CorTen staal, welke eveneens als leuning dienst doen. Tevens is een stuw in de dagopening opgenomen. In de dagopening zijn voorhangschorten (in beton) aanwezig welke een uitstraling krijgen van ‘gelaagd veen’. Dit wordt bereikt door te werken met een structuurkist, en een expirimenteel betonmengsel dat gedurende de stort per aantal seconden in kleur varieert.

De brug is beschikbaar voor alle verkeer, is ingedeeld in verkeerscategorie 2, en conform de ‘Richtlijnen Ontwerpen Kunstwerken’ opgesteld. Het eindproduct is gevormd door een berekeningsrapportage met bijbehorende UO tekeningen 2D en 3D.
Engineering Peursumsche Vlietbrug te Giessenburg

Engineering Peursumsche Vlietbrug te Giessenburg

In combinatie met Adcim is door ons bureau de engineering verzorgd van de vervanging van de Peursumsche Vlietbrug te Giessenburg. Op basis van een VO ontwerptekening is de volledige engineering tot en met UO uitgevoerd van alle benodigde tijdelijke en definitieve constructies. De brug wordt in het werk gestort, met 12 daarin opgenomen stalen pendels. Van deze pendels zijn eveneens de 3D werkplaatstekeningen opgesteld. Alle funderingsconstructies, bouwkuipen, betonconstructies, kistconstructies, tijdelijke bruggen, wapening en details zijn door ons berekend en getekend. De betonnen brug heeft een oppervlak van ruim 260 m2, en is beschikbaar voor alle verkeer.
Onderzoek en advies renovatie onderdoorgang Sportlaan te Ridderkerk

Onderzoek en advies renovatie onderdoorgang Sportlaan te Ridderkerk

In opdracht van gemeente Ridderkerk heeft ons bureau een onderzoek uitgevoerd naar de staat van een bestaande onderdoorgang in de Sportlaan te Ridderkerk.

De onderdoorgang betreft een betonnen constructie gefundeerd op betonnen palen. De totale lengte bedraagt 166 meter en de totale breedte bedraagt 16,2 meter. Het rijbaan gedeelte is geasfalteerd. Het fiets- en voetgangersgedeelte bestaat uit een elementenverharding waarin ook een kabelgoot is opgenomen. Aan de noordzijde bevindt zich een pompkelder en aan de zuidzijde twee trappen die monoliet met de constructie zijn verbonden. De tunnel is gebouwd in 1980.

Middels inspectie en onderzoek (inmeting voegovergangen, visuele inspectie, boorkernen) is vastgesteld wat de bestaande technische staat van het kunstwerk was. Alle aanwezige schades zijn inzichtelijk gemaakt, en hierbij zijn herstelmaatregelen opgesteld.

Vervolgens is een raming opgesteld van alle herstelmaatregelen, en is een RAW bestek opgesteld. Middels een onderhandse aanbesteding is het werk inmiddels gegund.
Haveninrichting St. Annaland

Haveninrichting St. Annaland

In opdracht van gemeente Tholen is door ons de volledige engineering verzorgd van de herinrichting van de haven te St. Annaland. Vanaf initiatief tot en met aanbesteding zijn wij betrokken geweest, en hebben alle benodigde engineering van bruggen, steigers, afmeerpalen en overige voorzieningen uitgevoerd.
Reconstructie Stationssingel te Culemborg

Reconstructie Stationssingel te Culemborg

In opdracht van gemeente Culemborg is de reconstructie van de Stationssingel door ons voorbereid.

In een zeer kort tijdsbestek is het ontwerp gemaakt, zijn de bewoners geïnformeerd middels presentatietekeningen, de hoeveelheden bepaald en de aannemers uitgenodigd. Voor uitvoering van de werkzaamheden is gebruik gemaakt van een lopende overeenkomst met open posten.

Door onze snelle aanpak is een en ander binnen het door opdrachtgever gestelde tijdspad afgerond. De uitvoering heeft inmiddels plaatsgevonden.
Renovatie Jacobsbrug te Ottoland

Renovatie Jacobsbrug te Ottoland

Vanaf 2008 is ons bureau reeds betrokken bij de renovatie van de Jacobsbrug te Ottoland. Het betreft een beweegbare brug in de lintbebouwing, met een hoge verkeersintensiteit. Allereerst is onze rol geweest de staat van de brug in kaart te brengen, vervolgens zijn diverse scenario’s naast elkaar gezet en vergeleken. Uiteindelijk is door gemeente Molenwaard voor renovatie gekozen.

Vervolgens is de engineering opgestart, en een contractdocument opgesteld. De onderbouw van de brug is gehandhaafd en gerenoveerd. De bovenbouw is volledig gedemonteerd, en eveneens gerenoveerd op een externe locatie. De mechanische onderdelen zijn allen vernieuwd, evenals de besturing. Het val en de remmingwerken zijn ook vernieuwd.
Inspectie en onderhoudsplan beweegbare bruggen Midden Delfland

Inspectie en onderhoudsplan beweegbare bruggen Midden Delfland

In opdracht van gemeente Midden-Delfland zijn door ons bureau een serie beweegbare bruggen binnen de gemeente geïnspecteerd.

De inspectie heeft zich gericht op de mechanische onderdelen van de bruggen zoals lagers, tandwieloverbrenging, vergrendelingen en draaipunten. Op basis van de inspectie zijn corrigerende maatregelen benoemd met een prijskaartje. Daarnaast zijn onderhoudsmaatregelen benoemd met prijskaartje.

Vervolgens is een offerte uitvraag opgesteld, welke door de gemeente aan verschillende aannemers verzonden kan worden. De uitvraag betrof een overeenkomst voor het onderhoud aan de bruggen voor een periode van meerdere jaren. Doel van de overeenkomst is het bundelen van de onderhoudswerkzaamheden, en verminderen van de correctieve maatregelen.
Groenzoom (2), verkeersbrug, stuw, syfon en voet- fietsbrug

Groenzoom (2), verkeersbrug, stuw, syfon en voet- fietsbrug

In opdracht van projectbureau de Groenzoom is door ons bureau de engineering verzorgd van de volgende constructies:

Verkeersbrug (beton)
Voet- fietsbrug (beton/staal)
Syfon (PE)
Stuw (staal/beton/natuursteen)

De werkzaamheden zijn vanaf inmeting tot en met aanbesteding voorbereid. De engineering is hierbij tot UO niveau uitgevoerd. Een specifieke uitdaging was de gewenste hoogwaardige esthetische uitstraling van de stuw, en de aanwezigheid van een HD gasleiding in het traject van de te installeren palen van de verkeersbrug. Middels locatiebepaling aan de voorzijde is een passend palenplan ontworpen, waarmee een en ander kon worden geintegreerd.
Groenzoom (1), bruggen

Groenzoom (1), bruggen

In opdracht van en in samenwerking met RPS Advies & ingenieursbureau zijn 10 te realiseren bruggen in deelplan 1 op basis van een architectenimpressie uitgewerkt.

De uitwerking heeft vanaf initiatieffase tot en met aanbesteding plaatsgevonden. Door de ontwerper van de bruggen is een zogenaamde 'familie' aan bruggen ontworpen, de volledige verdere vertaling naar rekenwerk, tekenwerk en bestek is door ons bureau uitgevoerd.

De specifieke wensen qua uitstraling, vormgeving, kleurstellingen en duurzaamheidseisen hebben het project tot een uitdaging gemaakt. Inmiddels zijn de bruggen gerealiseerd, en sieren ze Groenzoom met hun aanwezigheid.
Vervangen persriolering te Maassluis

Vervangen persriolering te Maassluis

In opdracht van gemeente Maassluis heeft ons bureau de engineering verzorgd voor het vervangen van een overstortpersleiding tussen rioolgemaal Weverskade en de Noord-Geer in Maassluis.
De bestaande stalen persleiding is inmiddels 50 jaar oud. De leiding verkeert in slechte staat en is nodig aan vervanging toe. De nieuwe HDPE-leiding met een diameter van 400 mm kruist de Noorddijk (secundaire waterkering) alvorens deze middels een nieuwe uitstroomvoorziening uitmondt in de Noord-Geer. Ons bureau heeft de volledige engineering tot en met aanbesteding mogen uitvoeren. De uitvoering van het project is gerealiseerd in 2014.
Inlaat Hekendorp

Inlaat Hekendorp

De inlaat Hekendorp is gelegen ten westen van Hekendorp tussen de Enkele Wiericke en de Gekanaliseerde Hollandse IJssel (GHIJ). De inlaat is in 1883 gebouwd om bij droogte het gehele Woerdense gebied vanuit de GHIJ van water te kunnen voorzien. In droge tijden heeft de inlaat een sleutelfunctie in de strijd tegen verzilting. De renovatie is in het voorjaar van 2014 afgerond.

Aanleiding project/doel
De inlaat verkeerde al enkele jaren in een slechte staat. Herstel van de civieltechnische-, elektrotechnische en werktuigbouwkundige onderdelen was daarom noodzakelijk.
Wat is er allemaal gebeurd?

De bestaande inlaat is volledig vervangen;
Er is een nieuwe inlaat gebouwd op dezelfde locatie;
De capaciteit van de inlaat is vergroot naar 6 m3/sec;
Er is een voorziening t.b.v. noodbemaling gemaakt;
Er is een nieuwe De Wit sluisvispassage’ gebouwd.

Bijzonderheden
De inlaat dateert zoals gezegd uit 1883 en heeft een rijke historie. Het waterschap probeert dan ook om de nieuw te realiseren inlaat zoveel mogelijk een kopie te laten zijn van de bestaande inlaat. Zo zal het waterschap de bestaande natuurstenen randen, waarin resten terug te vinden zijn van de “IJssel- stoomtram”, hergebruiken in de nieuwe constructie.

Wat hebben wij gedaan?
In opdracht van de Kuiper Noordeloos heeft ons bureau de engineering verzorgd van:

Tijdelijke brug.
Tijdelijke bouwkuip.
Inlaat door primaire kering, kenmerken:
Ca. 20 x 7 meter.
2 st. schachten tbv keringen.
Berijdbaar voor verkeer.
Geïntegreerde visbuis.
Afgewerkt met metselwerk en natuursteen.
Inpassing W onderdelen met besturing.
Groenzoom (3), drie entreebruggen

Groenzoom (3), drie entreebruggen

In opdracht van projectbureau de Groenzoom zijn drie entreebruggen van het recreatiegebied door ons bureau uitgewerkt.

Het project bestond uit:

Inmeting.
Variantenstudie.
Vertaling ontwerp architect.
Rekenwerk.
Tekenwerk.
Contractdocumenten.
Calculatie.
Aanbesteding.
Ondersteuning in de uitvoering.

De bruggen zijn in 2013 gerealiseerd.
Reconstructie Mesdag en Rembrandtlaan te Maassluis

Reconstructie Mesdag en Rembrandtlaan te Maassluis

In opdracht van Gemeente Maassluis zijn diverse infrastructurele projecten voorbereid.

De projecten zijn vanaf inventarisatie en inmeting tot en met aanbesteding door ons uitgevoerd. Het betrof reconstructies, en rioleringswerk.
Bouter Kaashandel (1)

Bouter Kaashandel (1)

In opdracht van Bouter Kaas te Groot-Ammers is door ons de engineering verzorgd van een nieuw te realiseren overslaglocatie met kantoor.

De engineering, exclusief detailengineering staalconstructie, is volledig door ons verzorgd. De stabiliteit wordt verzorgd door de staalconstructie.
Gemaal de Nesse te Ouderkerk aan den IJssel

Gemaal de Nesse te Ouderkerk aan den IJssel

In opdracht van de Kuiper Noordeloos B.V. hebben wij de engineering en maatvoering verzorgd van alle tijdelijke en definitieve voorzieningen voor realisatie van gemaal de Nesse te Nieuwerkerk aan den IJssel.

De engineering heeft o.a. omvat:

Tijdelijke bouwkuip uitstroomzijde.
Tijdelijke bouw– en perskuip instroomzijde.
Persleiding met appendages.
Pomphuis.
Vloerveld met keerconstructie en kraanbaan.
Uitvoeringsmaatvoering.

Het geheel betreft een complex vraagstuk, rekening houdend met o.a. normering inzake buisleidingen door een primaire waterkering. Het eindresultaat mag er zijn, in 2014 is het gemaal formeel geopend.
Promelca Diary Foods

Promelca Diary Foods

In opdracht van Promelca Dairy Foods BV te Gorinchem heeft ons bureau de interne verbouwing van de sachet-vulafdeling en een nieuwe laadkuil in 2013 gerealiseerd.

Het betreft hierbij de engineering van zowel de bouwkundige als ook de constructieve voorzieningen en de bouwbegeleiding. De uitbreiding van de sachet-vulafdeling met een oppervlak van 600 m2 was benodigd voor de verwerking van melkpoeder in sachets (in aluminium gelamineerde verpakkingen) inclusief trafogebouw en MCC-ruimte. De afwerking van de productie– c.q. vulruimten dienen hierbij te voldoen aan de ‘sanitaire eisen’ vanuit de Foodindustrie.

Daarnaast hebben wij op de plaats van de bestaande laadkuil in 2 bouwfasen een nieuwe aangepaste laadkuil met 5 laaddocks met overkapping gerealiseerd. Het betreft hier een betonbak met hellingbaan en een verhoogd laadbordes. Zowel de bouwkundige als de constructieve onderdelen zijn door ons geëngineerd, en tevens hebben we de uitvoering mogen begeleiden.

In 2014 is er tevens een uitbreiding van de bestaande zuivering uitgewerkt. Het betreft een onderheid vloerveld met daarop rustende fundaties voor installaties. Tevens zijn er 3 tanks op de vloer aanwezig, waarvan er 1 in beton is uitgevoerd. Het geheel dient vloeistofdicht uitgevoerd te worden, hetgeen specifiek de aandacht heeft gehad in het rekenwerk en detaillering.
Havenfront Oudekerk a/d IJssel

Havenfront Oudekerk a/d IJssel

In opdracht van RPS Advies & ingenieursbureau hebben wij de engineering en de contractdocumenten van de volgende onderdelen verzorgd:

- Loopbruggen
- Drijvende steigers
- Afmeervoorzieningen
- Opstapsteigers
- Combiwand met afwerking

Doelstelling van het project was de verbetering van de oever van Ouderkerk aan den IJssel welke grenst aan de Hollandsche IJssel. Uit het fonds ‘Schoner beter Hollandsche IJssel’ heeft de gemeente een bijdrage ontvangen ter investering.

In vergelijking met de oude situatie is er een upgrade uitgevoerd welke voor langdurig en duurzaam gebruik staat. Er zijn afmeervoorzieningen gerealiseerd voor scheepvaartklasse V, met de vakantieperiodes kunnen er tot 5 rijen schepen afgemeerd zijn. Het dorp heeft van oudsher een sterke relatie met de binnenvaart, iets wat het Havenfront maar al te goed weerspiegeld.