Industrie & Bouwkunde
Het ontwerpen, tekenen, berekenen en begroten van betrouwbare dragende elementen, fundaties en andere constructieve elementen is voor ons een uitdaging. De juiste verhouding tussen hoeveelheid materiaal, materiaalsoorten en vorm van de constructie bepaald de kwaliteit van het product.

Wij ontwerpen o.a.:

  • Utiliteit / bouw
  • Petrochemie
  • Industrie
  • Agro-industrie
  • Prefab beton

Wij zijn hierbij actief voor de volgende partijen:

  • Overheden
  • Architecten
  • Aannemers
  • Prefab leveranciers
  • Industrie

Bij het uitwerken van uw opdracht staat ons uitgebreide software ter beschikking alsook door onszelf ontwikkelde spreadsheets. Uiteraard hanteren wij recente voorschriften / normen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gertjan Brandwijk:

SAMSUNG CAMERA PICTURES
Hoofd Engineering
Wij Engineeren:
(Beweegbare) Bruggen
Sluizen
Gemalen
Stuwen
Steigers
Duikers
Damwanden
Keerconstructies
Bouwputten
Afmeervoorzieningen
Infrastructuur
Utiliteit / bouw
Petrochemie
Industrie
Agro-industrie
Drijvende constructies

Constructief ontwerp
3D Tekeningen
Snijplannen
Risico management analyses
MCA analyses
Begrotingen
Controle bouwvergunningen
Schade analyses
Correctieve maatregelen

Onze recente projecten:

Stabiliteitstoetsing drijvend werktuig

Stabiliteitstoetsing drijvend werktuig

In opdracht van Ben3D BV in Akkrum heeft ons bureau een stabiliteitsanalyse uitgevoerd aan een drijvend werktuig. Het betreft een modulair koppelponton waarop een rupsgraafmachine is gepositioneerd.

In deze analyse is de stabiliteit van het ponton getoetst aan de “bijzondere bepalingen voor drijvende werktuigen”, onderdeel van de Europese richtlijn voor binnenvaart 2006-87-EG B2. Doordat er niet voldaan werd aan de minimale vrijboordseis van 300 [mm] is de analyse uitgevoerd volgens het uitgebreide criterium. Hierbij is rekening gehouden met de maximale werkbelastingen, vrije vloeistofoppervlakken en de winddruk zoals deze volgt uit de regelgeving. Deze regelgeving vereist dat de berekening betrekking heeft op het drijvende lichaam, waardoor de stabiliserende werking van de spudpalen niet in rekening gebracht mocht worden.
Groot onderhoud 3 beweegbare bruggen te Gouda

Groot onderhoud 3 beweegbare bruggen te Gouda

In opdracht van gemeente Gouda heeft ons bureau een drietal beweegbare bruggen geïnspecteerd. Het betreft één kleine handbewogen ophaalbrug, en twee elektromechanisch aangedreven hefbruggen.

De inspectie heeft zich gericht op alle C, W en E onderdelen. In een uitvoeringsperiode van drie dagen zijn de bruggen op alle onderdelen geïnspecteerd, en zijn eveneens de verkeersmaatregelen door ons verzorgd. Het eindproduct is gevormd door een drietal inspectierapportages, en daarbij een toelichting op het juridisch kader inzake de Arbeidsmiddelenrichtlijn en Machinerichtlijn. Op basis van deze producten worden door de gemeente verdere keuzes gemaakt inzake eventueel correctief onderhoud.
Engineering gemaal de Vlinder te Deil

Engineering gemaal de Vlinder te Deil

In opdracht van De Kuiper Noordeloos is door ons bureau de engineering verzorgd van de vervanging van het gemaal de Vlinder te Deil. Op basis van een beperkt ontwerpkader is een UO opgesteld waarin alle tijdelijke en definitieve constructies zijn uitgewerkt.

Het gemaal kent een instroomconstructie waarin een tweetal pompen in natte opstelling zijn ondergebracht. Middels een onderheide buisleiding wordt het water naar de uitstroomzijde gepompt. Alle C en W onderdelen zijn door ons uitgewerkt, en tevens is uitvoeringsmaatvoering verzorgd.
Engineering scheepshelling te Urk

Engineering scheepshelling te Urk

In opdracht van Balk Shipyard is door ons bureau een controle uitgevoerd van een bestaande scheepshelling te Urk. De helling wordt tegenwoordig incidenteel gebruikt voor het hellingen van schepen welke niet in het origineel ontwerp zijn voorzien. Voor het hellingen van de ’Solution’ is een herberekening opgesteld.

In het onderzoek zijn de waterwagen, landwagen en de parkeerwagen onderzocht, alsook de waterbanen. Alle civiele en werktuigbouwkundige onderdelen zijn gecontroleerd, van kettingschalmen, wielassen, lagering tot balkwerk. Doelstelling was een beoordeling van de mogelijkheden tot het hellingen van de ‘Solution’, 760 ton zwaar. Het schip is inmiddels veilig op het droge gebracht.
Studie Havenfront te Willemstad

Studie Havenfront te Willemstad

In opdracht van een ontwikkelaar is een risicoanalyse opgesteld inzake de kans op een ‘aanvaarsituatie’ nabij Europa’s drukste binnenvaartsluizencomplex, de Volkeraksluizen.

Omdat er dicht op de waterlijn gebouwd gaat worden, diende er een risico beoordeling plaats te vinden, deze is door ons opgesteld. De analyse is gedeeld met de stakeholders, waaronder koninklijke Schuttevaer (vereniging van beroeps binnenvaarders). Met de gedragen onderzoeksresultaten kan het project naar de volgende fase worden gebracht.
Engineering Koningssteiger en Ginniken te Breda

Engineering Koningssteiger en Ginniken te Breda

In opdracht van Inter Boat Marinas zijn een tweetal waterbouwkundige constructies ontworpen te Breda. Op beide locaties is een volledige constructieve invulling gegeven aan het ontwerp van de architect.

De locatie Koningsteiger bestaat uit een trap welke is gefundeerd op palen, en opgetrokken uit CorTen staal. Middels een loopbrug wordt toegang verkregen tot de drijvende steiger, deze wordt met ankerpalen op haar positie gehouden. Het rekenwerk betrof al de genoemde onderdelen, inclusief nautische stabiliteit en beschouwing van op te nemen aanvaarenergie.
Engineering Turfvaartaquaduct te Nispen

Engineering Turfvaartaquaduct te Nispen

In opdracht van Aannemersbedrijf Wallaard Noordeloos B.V. heeft ons bureau de engineering verzorgd voor de reconstructie van het Turfvaartaquaduct te Nispen (gemeente Roosendaal). Het project omvatte o.a. de vervanging van brug over de Molenbeek aan de Oude Turfvaartseweg te Nispen.

Middels een UAV-GC overeenkomst was het eindbeeld van de constructie reeds vastgesteld, hierbij is een optimaal constructief ontwerp opgesteld. Zo is de brug bijvoorbeeld voorzien van een tweetal ‘waterbakken’ in CorTen staal, welke eveneens als leuning dienst doen. Tevens is een stuw in de dagopening opgenomen. In de dagopening zijn voorhangschorten (in beton) aanwezig welke een uitstraling krijgen van ‘gelaagd veen’. Dit wordt bereikt door te werken met een structuurkist, en een expirimenteel betonmengsel dat gedurende de stort per aantal seconden in kleur varieert.

De brug is beschikbaar voor alle verkeer, is ingedeeld in verkeerscategorie 2, en conform de ‘Richtlijnen Ontwerpen Kunstwerken’ opgesteld. Het eindproduct is gevormd door een berekeningsrapportage met bijbehorende UO tekeningen 2D en 3D.
Engineering Peursumsche Vlietbrug te Giessenburg

Engineering Peursumsche Vlietbrug te Giessenburg

In combinatie met Adcim is door ons bureau de engineering verzorgd van de vervanging van de Peursumsche Vlietbrug te Giessenburg. Op basis van een VO ontwerptekening is de volledige engineering tot en met UO uitgevoerd van alle benodigde tijdelijke en definitieve constructies. De brug wordt in het werk gestort, met 12 daarin opgenomen stalen pendels. Van deze pendels zijn eveneens de 3D werkplaatstekeningen opgesteld. Alle funderingsconstructies, bouwkuipen, betonconstructies, kistconstructies, tijdelijke bruggen, wapening en details zijn door ons berekend en getekend. De betonnen brug heeft een oppervlak van ruim 260 m2, en is beschikbaar voor alle verkeer.
Onderzoek en advies renovatie onderdoorgang Sportlaan te Ridderkerk

Onderzoek en advies renovatie onderdoorgang Sportlaan te Ridderkerk

In opdracht van gemeente Ridderkerk heeft ons bureau een onderzoek uitgevoerd naar de staat van een bestaande onderdoorgang in de Sportlaan te Ridderkerk.

De onderdoorgang betreft een betonnen constructie gefundeerd op betonnen palen. De totale lengte bedraagt 166 meter en de totale breedte bedraagt 16,2 meter. Het rijbaan gedeelte is geasfalteerd. Het fiets- en voetgangersgedeelte bestaat uit een elementenverharding waarin ook een kabelgoot is opgenomen. Aan de noordzijde bevindt zich een pompkelder en aan de zuidzijde twee trappen die monoliet met de constructie zijn verbonden. De tunnel is gebouwd in 1980.

Middels inspectie en onderzoek (inmeting voegovergangen, visuele inspectie, boorkernen) is vastgesteld wat de bestaande technische staat van het kunstwerk was. Alle aanwezige schades zijn inzichtelijk gemaakt, en hierbij zijn herstelmaatregelen opgesteld.

Vervolgens is een raming opgesteld van alle herstelmaatregelen, en is een RAW bestek opgesteld. Middels een onderhandse aanbesteding is het werk inmiddels gegund.
Onderzoek en advies Rat Verlegh stadion te Breda (1)

Onderzoek en advies Rat Verlegh stadion te Breda (1)

HOE HET BEGON
Eind 2014 ontvingen wij van Gemeente Breda het verzoek in concurrentie een offerte uit te brengen voor een second opinion inzake TR-elementen in de hoofdtribune. Na afbakening van de opdracht ontvingen wij opdracht voor het onderzoek. De TR-elementen zijn gemaakt van beton, en overspannen van spant naar spant 10,80 meter. Op de TR-elementen zijn de tribunestoelen bevestigd.

AANLEIDING
De aanleiding van het onderzoek werd gevormd door visueel waar te nemen overmatige scheurvorming in de elementen waar de tribunestoelen op bevestigd zijn. Eerder onderzoek had geen bevredigend antwoord gegeven op de vraag of de tribune ‘veilig’ is of niet. De second opinion diende hierin voor de TR-elementen uitsluitsel te geven. Andere onderzochte onderdelen maakte in eerste instantie geen onderdeel uit van de opdracht.

WAT HEBBEN WE ONDERZOCHT?
Om de veiligheid, bruikbaarheid en duurzaamheid van de TR-elementen te beoordelen is:

- De wapening middels 3D scans vergeleken met de wapeningstekeningen.
- De maatgevende scheurvorming in kaart gebracht, en de druksterkte gemeten.
- De doorbuiging ingemeten.
- De doorbuiging onder dynamische belasting gemeten.
- Een herberekening opgesteld conform normering voor bestaande bouw (NEN8700).

WAT WAS DE CONCLUSIE?
Op basis van het onderzoek kon worden gesteld dat de elementen op sterkte (veiligheid) voldoen , maar op stijfheid en doorbuiging (bruikbaarheid) niet voldoen. Het niet voldoen op stijfheid en doorbuiging kan bij een constructie welke dynamisch kan worden belast grote gevolgen hebben. Onder andere de stijfheid van het element bepaald de Eigen Frequentie, indien deze samenvalt met de frequentie van de belasting (springend publiek op een tribune) kunnen belastingen optreden welke veel groter zijn dan (statisch) aangenomen. Op basis hiervan is, in overleg met de afdeling BWT, gesteld dat de elementen bij ‘normaal gebruik’ qua veiligheid voldoen. Een ’wat als’ analyse toonde namelijk aan dat in het geval van resonantie geen ’plotseling’ bezwijken zou optreden, verborgen veiligheden zorgden voor schade en blijvende vervorming.

ADVIES
Er is onder andere geadviseerd nader onderzoek te doen naar de Eigen Frequentie, omdat de in de norm gehanteerde berekeningsmethode conservatief en met name onvoldoende nauwkeurig is. Dit laatste vormde dus onvoldoende reden de TR-elementen op veiligheid af te keuren. Aansluitend werd er een plan opgesteld voor het meten van de Eigen Frequentie, ter aanvulling en afronding van het onderzoek naar de TR-elementen.

BESTUUR EN MEDIA
In maart 2015 diende de gemeenteraad door de toenmalige wethouder geïnformeerd te worden. De technische staat van het stadion was reeds eerder onderwerp van discussie geweest, en had de nodige aandacht van de pers gekregen. In overleg met ons bureau is besloten de rapportage met voornoemde conclusie vrij te geven, met die verstande dat er nog nader onderzoek moest plaatsvinden inzake de Eigen Frequentie. Op dat moment is ons rapport (en de voorgaande rapporten van derden bureaus) door een gemeenteraadslid, voor duiding aangeleverd aan een senior adviseur van ABT.

Inmiddels kreeg het NAC-stadion als geheel aandacht van de regionale en landelijke pers. In de communicatie vervaagde de scope van ons advies, en leek het alsof ons bureau eveneens over andere (eerder onderzochte) onderdelen van het NAC-stadion een advies had gegeven.

Op dit moment werd de duiding van ABT aan het projectteam gepresenteerd. Ons bureau had tot dat moment, bewust, de eerdere onderzoeksrapporten niet beschouwd. Maar wat was er eerder onderzocht? En konden de conclusies uit de eerdere onderzoeken zonder meer worden overgenomen? Nee, vanaf dat moment kreeg het project een andere wending. De scope werd vergroot, we lichten het toe.

DUIDING
Op advies van ABT werd ons bureau verzocht eveneens een onderzoek op te starten naar de overige tribune elementen, en de tribunespanten. Tevens kon ABT ondersteuning verlenen bij het meten van de Eigen Frequentie van de tribune elementen, er trad echter een urgent en plotseling probleem op. Wat was er aan de hand?

TRIBUNE ALS GEHEEL
In eerder door derden uitgevoerd onderzoek waren de nokken op locatie 1, en de balk op locatie 2 beschouwd. Ook hier werd de aanleiding door scheuren en overmatige doorbuiging gevormd. De conclusies in de voorgaande rapporten waren echter gebaseerd op een onvoldoende nauwkeurig mechanicamodel. De tribune is naar aanleiding hiervan als geheel zeer nauwkeurig gemodelleerd.

Omdat er een aantal ‘onbekenden’ in de constructie aanwezig zijn (te weten de bouwfasering, de schuifvastheid van de onderlinge verbindingen en de Elasticiteitsmodules van het gescheurd deel van de elementen) is er een bandbreedte van 6 modellen opgesteld. De bandbreedte verliep van ‘optimaal’ naar ‘conservatief’. In ieder geval bleek dat de nokken (locatie 1) als gevolg van de rustende belasting veel zwaarder worden belast dan in het ontwerp is voorzien, als gevolg van belasting was er een reële kans op bezwijken van de nok. Daarom zijn direct plannen gemaakt de nokken met stempels te ondersteunen. De balk (locatie 2) was in alle modellen sterk genoeg om de belasting af te dragen. Deze resultaten werden woensdag 22 april 2015 aan de gemeente aangeboden, in het proces is uitgebreid afgestemd met ABT.

Vervolgens kwam het cruciaal onderdeel aan bod, de TE-elementen (locatie 3). De onderschatte belasting in de nok en balk op locaties 1 en 2 moest immers ‘door’ de (nog niet onderzochte) TE-elementen worden aangevoerd. Een nadere studie van de krachtswerking in de TE-elementen leverde donderdag 23 april 2015 een schokkend resultaat. De TE-elementen zijn onvoldoende veilig, en kunnen eveneens niet worden gestempeld. Ons bureau, ABT en de afdeling BWT beoordeelde de TE-elementen als ‘niet veilig’.

PRAKTIJKPROEF
Op donderavond 23 april 2015 zijn de projectteamleden samen met renovatie aannemer Ervas International samengekomen in het stadion. Doel was een ultieme poging te doen de 4 resterende Eredivisie competitiewedstrijden doorgang te kunnen laten vinden. Er is besloten voor het resterend deel van de competitie een lagere belasting dan voorgeschreven in het Bouwbesluit te accepteren, de belasting is in samenspraak bepaald. Vervolgens is een praktijkproef uitgevoerd waarbij voor en na belasting (tot het aangepast niveau) de doorbuiging is gemeten. Indien de TE-elementen elastisch zouden terug bewegen in hun originele positie werd hiermee aangetoond dat er sprake was van voldoende sterkte. De praktijkproef verliep positief, er kon worden gevoetbald. Er kon tevens worden gestart met het maken van herstelplannen.

HERSTEL
Onmiddellijk is gestart met dossieronderzoek en verdere inspecties. Ons is verzocht de hoofddraagconstructie, met daarin na oplevering doorgevoerde wijzigingen, volledig te onderzoeken. Eventuele misstanden diende eens en voor altijd opgelost te worden. Hiervoor heeft het projectteam alle stukken behorend bij het origineel ontwerp gezamenlijk doorgespit, geïnspecteerd, onderzocht, gerekend en getekend. Eindresultaat was een herstelplan, onderhoudsplan en verdere beschouwingen van ‘vraagtekens’. Inmiddels zijn alle TE-elementen (locatie 2) en oplegnokken (locatie 1) versterkt. Hiermee konden alle tijdelijke maatregelen worden opgeheven.
Onderzoek en advies Rat Verlegh stadion te Breda (2)

Onderzoek en advies Rat Verlegh stadion te Breda (2)

Tijdens het doorspitten van het origineel ontwerp (zie Onderzoek en advies Rat Verlegh Stadion (1)) werd de aandacht onder andere getrokken door de kapconstructie, tegelijkertijd bracht een reguliere inspectie van het dak enkele urgente misstanden aan het licht. Naar aanleiding hiervan is de kapconstructie van de hoofdtribune opnieuw berekend, is er een herstelplan opgesteld, ook is er gewerkt aan een plan voor het aanbrengen van zonnepanelen.

Met name de stabiliteit van de 3D vakwerkspanten (van 25 meter lengte) was een uitdagend vraagstuk. Door gebruik te maken van moderne hulpmiddelen is een nauwkeurig model opgesteld. Inmiddels zijn de herstelmaatregelen uitgevoerd.
Toetsing Eendragtspolder

Toetsing Eendragtspolder

In opdracht van RPS Advies & ingenieursbureau zijn wij betrokken geweest bij de volledige engineering van alle in het project aanwezige constructies, inlaat, uitlaat, doorlaat, defosfatering en bruggen.

De Eendragtspolder ten noorden van Rotterdam is een 470 hectare groot gebied. Wat voorheen voornamelijk landbouwgrond was, moest gaan fungeren als waterberging (4 miljoen kuub water!), sportfaciliteit en recreatiegebied. De Eendragtspolder heeft een professionele roeibaan, die geschikt is voor internationale en Olympische topwedstrijden. In feite is de Eendragtspolder een grote badkuip met een kraan en een afvoer. Deze polder behoort tot de grootste waterbergingen van ons land, maar zal ook ruimte bieden voor topwedstrijden.

Op basis van een engineering & construct-contract is de aannemerscombinatie GMB en Martens en van Oord geselecteerd. Een omvangrijk project. Ze verzetten 2,4 miljoen kubieke meter grond, legden tien duikers, zes fiets- en voetgangersbruggen en vier verkeersbruggen aan. Een defosfateringsinstallatie en een extra zandlaag op de kleibodem zorgen ervoor dat het water schoon blijft.

Onze taak in het project was alle engineeringsproducten van de aannemer, inzake de op te richten constructies, te toetsen. Enerzijds aan het contract, anderzijds aan de van toepassing zijnde regelgeving. Hierbij is een grote mate van kennis ingebracht rondom de Leidraad Kunstwerken en de NEN3650 (buisleidingen) en NEN3651 (buisleidingen door waterstaatswerken).
Haveninrichting Eendragtspolder

Haveninrichting Eendragtspolder

In opdracht van Inter Boat Marinas is de volledige engineering uitgevoerd van steigers, boeilijnen, ankerpunten, vlotten en toegangsbruggen in het project Eendragtspolder. Het betreft een olympische roeibaan waaraan zeer hoge eisen gesteld zijn. Alle engineering, inclusief de beschouwing van de nautische stabiliteit, zijn door ons uitgevoerd.
Onderzoek automatische brugbediening Midden Delfland

Onderzoek automatische brugbediening Midden Delfland

In opdracht van recreatieschap Midden Delfland is een onderzoek uitgevoerd naar het automatiseren van een bestaande vaarroute binnen het beheergebied. In de route zijn 18 bruggen gelegen, varieren van kleine ophaalbruggen, een grote ophaalbrug en een draaibrug. Er is een inspectie uitgevoerd, de eigendomssituaties zijn in kaart gebracht, en de mogelijkheden qua bediening zijn in kaart gebracht. Het geheel is voorzien van een systeembeschrijving, een SSK raming en een risicoanalyse. Op basis van het onderzoeksrapport heeft het recreatieschap haar beleid kunnen vaststellen.
Exxon Mobile te Rotterdam Botlek

Exxon Mobile te Rotterdam Botlek

In opdracht van Mourik Groot-Ammers is door ons bureau het DO en UO rekenwerk uitgevoerd van een nieuw te bouwen laboratorium van Exxon in de Botlek te ROtterdam. Het geheel is opgetrokken uit (prefab) beton, en kent meerdere lagen. Het betreft een aanzienlijk project qua omvang, helaas kunnen er geen verdere details worden gepresenteerd.
Gerrevinkbrug te Leiden

Gerrevinkbrug te Leiden

In opdracht van aannemersbedrijf de Vries Werkendam is door ons bureau de volledige engineering tot UO niveau uitgevoerd voor vervanging van de Gerrevinkbrug. Middels een slim ontwerp van de tussensteunpunten zijn een tweetal tijdelijke bouwkuipen voorkomen. Alle berekeningen, tekeningen en details voor tijdelijke en definitieve constructies zijn door ons opgesteld.
Haveninrichting St. Annaland

Haveninrichting St. Annaland

In opdracht van gemeente Tholen is door ons de volledige engineering verzorgd van de herinrichting van de haven te St. Annaland. Vanaf initiatief tot en met aanbesteding zijn wij betrokken geweest, en hebben alle benodigde engineering van bruggen, steigers, afmeerpalen en overige voorzieningen uitgevoerd.
Evenementenhaven te Amsterdam

Evenementenhaven te Amsterdam

In opdracht van Inter Boat Marinas is te Amsterdam door ons de engineering verzorgd van de inrichting van de evenementenhaven. Er zijn steigerpalen, toegangsbruggen en steigersystemen berekend. Specifiek is er een aanmeerlocatie ontworpen voor de klipper 'Stad Amsterdam'.
Passantenhaven Prinsenkade te Breda

Passantenhaven Prinsenkade te Breda

In opdracht van gemeente Breda is de te realiseren passantenhaven in de Prinsenkade te Breda constructief beschouwd. Dit houdt in dat er ankerpalen, bordessen en fundaties zijn berekend. Het toe te passen (standaard) steigersysteem is reeds eerder als oplossing voor Inter Boat Marinas berekend.

VU Campusplein

In opdracht van Visser & Smit Bouw is collega Frank van der Wel betrokken bij het ontwerp van het VU Campusplein. Als onderdeel van het ontwerpteam zijn diverse onderdelen van de constructie berekend, zoals druklagen, prefab balkbodems en vloeropleggingen.
Gemaal Haarrijn

Gemaal Haarrijn

In opdracht van Roelofs Advies en Ontwerp B.V. is door ons bureau de engineering verzorgd van te realiseren persleidingen en een visbuis te Maarssenbroek. Er is een nadere studie verricht naar de haalbaarheid van het uitvoeren van een oplossing in staal op kespen. Een nadere studie bleek noodzakelijk daar er een zeer geringe gronddeking aanwezig was, en er een zware bovenbelasting door een telescoopkraan opneembaar diende te zijn. Er zijn voor zowel de visbuis als de 2 uitslagleidingen verschillende scenario's uitgewerkt. De buisleidingen zijn hierbij getoetst aan de NEN 3650. Uiteindelijk bleek voor de uitslagleidingen een ontwerp in beton een goedkopere oplossing.
Brug Zuidplas

Brug Zuidplas

In opdracht van aannemersbedrijf Wallaard Noordeloos zijn door ons de uitvoeringstekeningen van de te realiseren beweegbare brug naar de Eendragtspolder opgesteld.

De brug is een zogenaamde staartbrug. Bij opening van de brug wordt het hele brugdek opgetild. Het contragewicht zit verwerkt in de pyloon die bij opening van het brugdek achterover kantelt. De realisatie is in 2016 afgerond.
Effect analyse werkzaamheden nabij tankopslag

Effect analyse werkzaamheden nabij tankopslag

In opdracht van Mourik Groot-Ammers is door ons bureau een effect analyse uitgevoerd inzake werkzaamheden nabij een tankopslag.

In het Rotterdamse havengebied dient tussen een drietal brandstof opslagtanks een bodemsanering plaats te vinden. De sanering gaat gepaard met een verlaging van het grondwaterpeil en ontgravingen.

Als second opinion op het onderzoek van een derde partij zijn de effecten geotechnisch en constructief onderzocht. Tevens is de bestaande geometrische situatie van de tanks in kaart gebracht. Er is een handleiding opgesteld voor monitoring en toetsing van de deformaties aan de EEMUA handleiding.

Vanwege de grote risico’s is eveneens ons product aan toetsing door een derde onderworpen. Op basis van ons goedgekeurd product is de uitvoering in gang gezet.
Aanmeerplaats te Lent

Aanmeerplaats te Lent

In opdracht van De Vries Werkendam heeft ons bureau de engineering verzorgd van een te realiseren aanmeerplaats te Lent (Nijmegen).

De aanmeerplaats herstelt een cultuurhistorische verbinding, en zal recreatief gebruikt worden. Het betreft de realisatie van een ponton, op zijn plek gehouden door een tweetal meerpalen. Aansluitend wordt een loopbrug gerealiseerd voor de verbinding met de wal.

Alle benodigde engineering zoals de beschouwing van de nautische stabiliteit, de constructieve sterkte, detailengineering en de werkplaatstekeningen zijn door ons verzorgd.
Reconstructie Stationssingel te Culemborg

Reconstructie Stationssingel te Culemborg

In opdracht van gemeente Culemborg is de reconstructie van de Stationssingel door ons voorbereid.

In een zeer kort tijdsbestek is het ontwerp gemaakt, zijn de bewoners geïnformeerd middels presentatietekeningen, de hoeveelheden bepaald en de aannemers uitgenodigd. Voor uitvoering van de werkzaamheden is gebruik gemaakt van een lopende overeenkomst met open posten.

Door onze snelle aanpak is een en ander binnen het door opdrachtgever gestelde tijdspad afgerond. De uitvoering heeft inmiddels plaatsgevonden.
Mariabrug te Den Bosch

Mariabrug te Den Bosch

In opdracht van aannemersbedrijf Wallaard Noordeloos is door ons bureau de volledige engineering verzorgd voor realisatie van een nieuwe brugverbinding te Den Bosch. De brug is door architect Syb van Breda ontworpen en vormt een ranke, slanke en stijlvolle nieuwe verbinding in het historisch centrum.

De brug overspant 37 meter, zonder tussensteunpunten. De brug zal als voet– en fietsbrug worden gebruikt, eveneens geschikt voor dienstvoertuigen.

De engineering is volledig door ons uitgevoerd. Onder andere zijn inmeting, rekenwerk, tekenwerk en uitzetwerk door ons verzorgd. De brug is inmiddels gerealiseerd.

Ruimte voor de Rivier Deventer (2)

In opdracht van Inter Boat Marinas is door ons bureau de volledige engineering uitgevoerd van een te realiseren pier met schipbrug. De constructie doet dienst als uitkijkpunt over de rivier, en tevens als aanlandingsplaats voor de pontverbinding.

De brug is voorzien van een aanhangende loopbrug, deze rust op een tweetal bootdrijvers met wachtruimte. De gehele constructie is, op basis van een onderliggende vraagspecificatie, in samenwerking met Inter Boat Marinas tot UO niveau uitgewerkt. Onderdeel van de engineering is gevormd door de beschouwing van de nautische stabiliteit van de schepen, en de toetsing van de kiel op ijsbelasting.

Het eindresultaat mag er zijn.
Ruimte voor de Rivier Deventer (1)

Ruimte voor de Rivier Deventer (1)

In opdracht van Inter Boat Marinas hebben wij de berekeningen verzorgd van binnen het plan te realiseren constructies zoals drijvende steigers, steigerpalen, aluminium toegangsbruggen, stalen toegangsbruggen en vaste pier. Onderdeel waren ook berekeningen inzake de nautische stabiliteit van drijvende constructies.

In opdracht van Flora Nova zijn binnen hetzelfde plan een drietal te realiseren houten bruggen berekend.

Inmiddels is het project gerealiseerd.
Renovatie Jacobsbrug te Ottoland

Renovatie Jacobsbrug te Ottoland

Vanaf 2008 is ons bureau reeds betrokken bij de renovatie van de Jacobsbrug te Ottoland. Het betreft een beweegbare brug in de lintbebouwing, met een hoge verkeersintensiteit. Allereerst is onze rol geweest de staat van de brug in kaart te brengen, vervolgens zijn diverse scenario’s naast elkaar gezet en vergeleken. Uiteindelijk is door gemeente Molenwaard voor renovatie gekozen.

Vervolgens is de engineering opgestart, en een contractdocument opgesteld. De onderbouw van de brug is gehandhaafd en gerenoveerd. De bovenbouw is volledig gedemonteerd, en eveneens gerenoveerd op een externe locatie. De mechanische onderdelen zijn allen vernieuwd, evenals de besturing. Het val en de remmingwerken zijn ook vernieuwd.
Onderzoek haven Maasgouw

Onderzoek haven Maasgouw

In opdracht van RPS Advies & ingenieursbureau heeft ons bureau de technische input geleverd voor een havenstudie naar twee locaties binnen de gemeente Maasgouw.

De studie bestond uit een technische inspectie op locatie, locatiebeschrijving, varianten studie, risicoanalyse, en SSK raming. Hierbij is de technische input door ons bureau geleverd, in samenwerking met RPS. Het eindresultaat bestond uit een rapport waarbij diverse oplossingen qua techniek, prijs en risico’s met elkaar vergeleken worden.

De locaties kenmerken zich door gebruik door recreatievaart, alsmede riviercruisers tot een lengte van 110 meter. Onze kennis op het gebied van nautische constructies en regelgeving is hierbij van grote waarde gebleken.

Op het gebied van nautisch ontwerp zijn wij in staat FEM analyses, en analyses van nautische stabiliteit voor alle voorkomende vormen van constructies op te stellen.
Inspectie en onderhoudsplan beweegbare bruggen Midden Delfland

Inspectie en onderhoudsplan beweegbare bruggen Midden Delfland

In opdracht van gemeente Midden-Delfland zijn door ons bureau een serie beweegbare bruggen binnen de gemeente geïnspecteerd.

De inspectie heeft zich gericht op de mechanische onderdelen van de bruggen zoals lagers, tandwieloverbrenging, vergrendelingen en draaipunten. Op basis van de inspectie zijn corrigerende maatregelen benoemd met een prijskaartje. Daarnaast zijn onderhoudsmaatregelen benoemd met prijskaartje.

Vervolgens is een offerte uitvraag opgesteld, welke door de gemeente aan verschillende aannemers verzonden kan worden. De uitvraag betrof een overeenkomst voor het onderhoud aan de bruggen voor een periode van meerdere jaren. Doel van de overeenkomst is het bundelen van de onderhoudswerkzaamheden, en verminderen van de correctieve maatregelen.
Opvijzelen woningen Lekdijk

Opvijzelen woningen Lekdijk

In opdracht van dijkversterkingscombinatie CDVM heeft ons bureau de engineering verzorgd voor te vijzelen woningen langs de Lekdijk.

In relatie tot het breder en hoger uitvoeren van de waterkering dienen verschillende woningen langs de Lekdijk opgevijzeld te worden, soms tot ruim een meter hoogte. In combinatie met aannemer SDH Bouw uit Groot-Ammers is een plan opgesteld voor vijzeling van woningen.

Door CDVM zijn de verticale en horizontale gronddeformaties als gevolg van de dijkversterking berekend. Vervolgens is de interactie met de nieuwe paalfundatie bepaald, en is een nieuw funderingsontwerp opgesteld. Resumerend is een systeem van nieuwe onderslagen in beton ontworpen, waarbij de nieuwe fundaties de onderslagen ‘perforeren’. Na het bereiken van de gewenste eindhoogte kunnen de paalsparingen worden aangegoten, waarmee de constructie in haar eindpositie wordt gefixeerd.
Trambaan Koopgoot te Rotterdam

Trambaan Koopgoot te Rotterdam

In opdracht van W. v.d. Heuvel & Zn Infra uit Rhoon is door ons bureau een overgangsconstructie voor de tram in de Koopgoot te Rotterdam ontworpen.
Ter plaatse van het ondergrondse winkelcentrum in de Koopgoot rijdt de tram op het ‘dak’ van de constructie. Daar waar de tram de constructie verlaat ontstonden aansluitingsproblemen. Middels een overgangsconstructie is dit verholpen. Naast het onderzoek, ontwerp en de berekening zijn door ons de uitvoeringsmaatvoering en de revisietekeningen van de tramlijn verzorgd. We hebben een integraal pakket aangeboden, waarmee de opdrachtgever maximaal is ontzorgd.
Groenzoom (2), verkeersbrug, stuw, syfon en voet- fietsbrug

Groenzoom (2), verkeersbrug, stuw, syfon en voet- fietsbrug

In opdracht van projectbureau de Groenzoom is door ons bureau de engineering verzorgd van de volgende constructies:

Verkeersbrug (beton)
Voet- fietsbrug (beton/staal)
Syfon (PE)
Stuw (staal/beton/natuursteen)

De werkzaamheden zijn vanaf inmeting tot en met aanbesteding voorbereid. De engineering is hierbij tot UO niveau uitgevoerd. Een specifieke uitdaging was de gewenste hoogwaardige esthetische uitstraling van de stuw, en de aanwezigheid van een HD gasleiding in het traject van de te installeren palen van de verkeersbrug. Middels locatiebepaling aan de voorzijde is een passend palenplan ontworpen, waarmee een en ander kon worden geintegreerd.
Groenzoom (1), bruggen

Groenzoom (1), bruggen

In opdracht van en in samenwerking met RPS Advies & ingenieursbureau zijn 10 te realiseren bruggen in deelplan 1 op basis van een architectenimpressie uitgewerkt.

De uitwerking heeft vanaf initiatieffase tot en met aanbesteding plaatsgevonden. Door de ontwerper van de bruggen is een zogenaamde 'familie' aan bruggen ontworpen, de volledige verdere vertaling naar rekenwerk, tekenwerk en bestek is door ons bureau uitgevoerd.

De specifieke wensen qua uitstraling, vormgeving, kleurstellingen en duurzaamheidseisen hebben het project tot een uitdaging gemaakt. Inmiddels zijn de bruggen gerealiseerd, en sieren ze Groenzoom met hun aanwezigheid.
Vervangen persriolering te Maassluis

Vervangen persriolering te Maassluis

In opdracht van gemeente Maassluis heeft ons bureau de engineering verzorgd voor het vervangen van een overstortpersleiding tussen rioolgemaal Weverskade en de Noord-Geer in Maassluis.
De bestaande stalen persleiding is inmiddels 50 jaar oud. De leiding verkeert in slechte staat en is nodig aan vervanging toe. De nieuwe HDPE-leiding met een diameter van 400 mm kruist de Noorddijk (secundaire waterkering) alvorens deze middels een nieuwe uitstroomvoorziening uitmondt in de Noord-Geer. Ons bureau heeft de volledige engineering tot en met aanbesteding mogen uitvoeren. De uitvoering van het project is gerealiseerd in 2014.
Inlaat Hekendorp

Inlaat Hekendorp

De inlaat Hekendorp is gelegen ten westen van Hekendorp tussen de Enkele Wiericke en de Gekanaliseerde Hollandse IJssel (GHIJ). De inlaat is in 1883 gebouwd om bij droogte het gehele Woerdense gebied vanuit de GHIJ van water te kunnen voorzien. In droge tijden heeft de inlaat een sleutelfunctie in de strijd tegen verzilting. De renovatie is in het voorjaar van 2014 afgerond.

Aanleiding project/doel
De inlaat verkeerde al enkele jaren in een slechte staat. Herstel van de civieltechnische-, elektrotechnische en werktuigbouwkundige onderdelen was daarom noodzakelijk.
Wat is er allemaal gebeurd?

De bestaande inlaat is volledig vervangen;
Er is een nieuwe inlaat gebouwd op dezelfde locatie;
De capaciteit van de inlaat is vergroot naar 6 m3/sec;
Er is een voorziening t.b.v. noodbemaling gemaakt;
Er is een nieuwe De Wit sluisvispassage’ gebouwd.

Bijzonderheden
De inlaat dateert zoals gezegd uit 1883 en heeft een rijke historie. Het waterschap probeert dan ook om de nieuw te realiseren inlaat zoveel mogelijk een kopie te laten zijn van de bestaande inlaat. Zo zal het waterschap de bestaande natuurstenen randen, waarin resten terug te vinden zijn van de “IJssel- stoomtram”, hergebruiken in de nieuwe constructie.

Wat hebben wij gedaan?
In opdracht van de Kuiper Noordeloos heeft ons bureau de engineering verzorgd van:

Tijdelijke brug.
Tijdelijke bouwkuip.
Inlaat door primaire kering, kenmerken:
Ca. 20 x 7 meter.
2 st. schachten tbv keringen.
Berijdbaar voor verkeer.
Geïntegreerde visbuis.
Afgewerkt met metselwerk en natuursteen.
Inpassing W onderdelen met besturing.
Groenzoom (3), drie entreebruggen

Groenzoom (3), drie entreebruggen

In opdracht van projectbureau de Groenzoom zijn drie entreebruggen van het recreatiegebied door ons bureau uitgewerkt.

Het project bestond uit:

Inmeting.
Variantenstudie.
Vertaling ontwerp architect.
Rekenwerk.
Tekenwerk.
Contractdocumenten.
Calculatie.
Aanbesteding.
Ondersteuning in de uitvoering.

De bruggen zijn in 2013 gerealiseerd.
Verbreding duikers Overasseltsebroek Wijchen

Verbreding duikers Overasseltsebroek Wijchen

In opdracht van De Kuiper Noordeloos hebben wij de engineering verzorgd van een drietal bruggen en tweetal duikers rondom Wijchen.

De bruggen en duikers zijn allen gelegen in provinciale wegen, en hebben afmetingen tot 30 meter breedte en 15 meter overspanning.

De onderbouw van alle constructies is door ons berekend en getekend. De engineering van brugdekken, stootplaten en duikerelementen is door derden verzorgd.
Reconstructie Mesdag en Rembrandtlaan te Maassluis

Reconstructie Mesdag en Rembrandtlaan te Maassluis

In opdracht van Gemeente Maassluis zijn diverse infrastructurele projecten voorbereid.

De projecten zijn vanaf inventarisatie en inmeting tot en met aanbesteding door ons uitgevoerd. Het betrof reconstructies, en rioleringswerk.
Woonleefhart te Nieuwpoort

Woonleefhart te Nieuwpoort

In opdracht van Woningbouwstichting Lek en Waard Wonen heeft ons bureau de engineering van de bouwkundige constructies uitgevoerd voor gebouw D/E van project Woonleefhart te Nieuwpoort.

In samenwerking met KuiperCompagnons hebben wij het constructief ontwerp uitgewerkt. Het project bestaat uit een winkelvoorziening op de begane grond, waarboven koop– en huurwoningen / -appartementen. Het centrale deel bestaat uit 5 bouwlagen.

De engineering betreft het reken– en tekenwerk van de paalfundering, betonskelet (wanden/kolommen), staalconstructies, kapconstructies, systeemvloeren, prefab balkons, galerijplaten, trappenhuizen, loopbrug en deels de bouwbegeleiding.

De uitvoering van het project is begin oktober 2013 gestart, en is medio augustus 2014 afgerond.
Bouter Kaashandel (1)

Bouter Kaashandel (1)

In opdracht van Bouter Kaas te Groot-Ammers is door ons de engineering verzorgd van een nieuw te realiseren overslaglocatie met kantoor.

De engineering, exclusief detailengineering staalconstructie, is volledig door ons verzorgd. De stabiliteit wordt verzorgd door de staalconstructie.
Gemaal de Nesse te Ouderkerk aan den IJssel

Gemaal de Nesse te Ouderkerk aan den IJssel

In opdracht van de Kuiper Noordeloos B.V. hebben wij de engineering en maatvoering verzorgd van alle tijdelijke en definitieve voorzieningen voor realisatie van gemaal de Nesse te Nieuwerkerk aan den IJssel.

De engineering heeft o.a. omvat:

Tijdelijke bouwkuip uitstroomzijde.
Tijdelijke bouw– en perskuip instroomzijde.
Persleiding met appendages.
Pomphuis.
Vloerveld met keerconstructie en kraanbaan.
Uitvoeringsmaatvoering.

Het geheel betreft een complex vraagstuk, rekening houdend met o.a. normering inzake buisleidingen door een primaire waterkering. Het eindresultaat mag er zijn, in 2014 is het gemaal formeel geopend.
Scheepswerf Jooren

Scheepswerf Jooren

In opdracht van scheepswerf Jooren is door ons een nieuw te realiseren plaatwerkloods ontworpen.

De loods zal dienst doen als opslag van plaatwerk. De loods is voorzien van een zware loopkraan (kraanbaan is in de staalconstructie opgenomen) waarmee de platen getransporteerd zullen worden.

De volledige engineering is door ons verzorgd, inclusief detailengineering en levering van STEP files aan de staalwerker.
BES gebouwen te Rotterdam Maasvlakte

BES gebouwen te Rotterdam Maasvlakte

In opdracht van Visser en Smit is de engineering verzorgd van een industrieel gebouw te Rotterdam.

Het gebouw is 13 meter hoog, en wordt gebruikt als Battery Exchange Station. De stabiliteit wordt verzorgd door een samenspel van prefab beton wanden, en een staalconstructie.

De engineering van stalen en betonnen onderdelen is door ons uitgevoerd, inclusief de detailengineering.
Aanlandingsplaats Werkendam

Aanlandingsplaats Werkendam

In opdracht van gemeente Werkendam is de engineering verzorgd van een nieuwe aanlandingsplaats voor de veerpont. Het veer wordt gebruikt door voetgangers en fietsers.

De engineering omvat het volledige ontwerp van ponton, loopbrug, meerpalen en detailengineering. De stabiliteit is eveneens door ons beschouwd, inclusief de excentrische oplegging van de loopbrug.

Qua belastingen is o.a. rekening gehouden met:
- Personen
- Sneeuw
- Wind
- Stroming
- Diepwatergolf, resulterend in sleepkracht en massatraagheidskracht
- Aanvaring

Ondanks de beperkte omvang van de constructie omvat de engineering de nodige complexe berekeningen. Dit alles heeft het project tot een mooie uitdaging gemaakt, waarbij wij trots zijn op het eindresultaat.
Promelca Diary Foods

Promelca Diary Foods

In opdracht van Promelca Dairy Foods BV te Gorinchem heeft ons bureau de interne verbouwing van de sachet-vulafdeling en een nieuwe laadkuil in 2013 gerealiseerd.

Het betreft hierbij de engineering van zowel de bouwkundige als ook de constructieve voorzieningen en de bouwbegeleiding. De uitbreiding van de sachet-vulafdeling met een oppervlak van 600 m2 was benodigd voor de verwerking van melkpoeder in sachets (in aluminium gelamineerde verpakkingen) inclusief trafogebouw en MCC-ruimte. De afwerking van de productie– c.q. vulruimten dienen hierbij te voldoen aan de ‘sanitaire eisen’ vanuit de Foodindustrie.

Daarnaast hebben wij op de plaats van de bestaande laadkuil in 2 bouwfasen een nieuwe aangepaste laadkuil met 5 laaddocks met overkapping gerealiseerd. Het betreft hier een betonbak met hellingbaan en een verhoogd laadbordes. Zowel de bouwkundige als de constructieve onderdelen zijn door ons geëngineerd, en tevens hebben we de uitvoering mogen begeleiden.

In 2014 is er tevens een uitbreiding van de bestaande zuivering uitgewerkt. Het betreft een onderheid vloerveld met daarop rustende fundaties voor installaties. Tevens zijn er 3 tanks op de vloer aanwezig, waarvan er 1 in beton is uitgevoerd. Het geheel dient vloeistofdicht uitgevoerd te worden, hetgeen specifiek de aandacht heeft gehad in het rekenwerk en detaillering.
Havenfront Oudekerk a/d IJssel

Havenfront Oudekerk a/d IJssel

In opdracht van RPS Advies & ingenieursbureau hebben wij de engineering en de contractdocumenten van de volgende onderdelen verzorgd:

- Loopbruggen
- Drijvende steigers
- Afmeervoorzieningen
- Opstapsteigers
- Combiwand met afwerking

Doelstelling van het project was de verbetering van de oever van Ouderkerk aan den IJssel welke grenst aan de Hollandsche IJssel. Uit het fonds ‘Schoner beter Hollandsche IJssel’ heeft de gemeente een bijdrage ontvangen ter investering.

In vergelijking met de oude situatie is er een upgrade uitgevoerd welke voor langdurig en duurzaam gebruik staat. Er zijn afmeervoorzieningen gerealiseerd voor scheepvaartklasse V, met de vakantieperiodes kunnen er tot 5 rijen schepen afgemeerd zijn. Het dorp heeft van oudsher een sterke relatie met de binnenvaart, iets wat het Havenfront maar al te goed weerspiegeld.