Onderzoek
Als eigenaar / beheerplichtige van een object heeft u een grote verantwoordelijkheid. Het veilig en bruikbaar houden van uw object, tegen zo laag mogelijke onderhoudskosten is een uitdaging.

Om de onderhoudswerkzaamheden en het moment van vervanging te kunnen bepalen is nader onderzoek soms noodzakelijk. Het komt ook voor dat als gevolg van achterstallig onderhoud of calamiteit nader onderzoek noodzakelijk is. U dient te bepalen in hoeverre uw object op dit moment veilig en bruikbaar is.

Middels niet destructief en / of destructief onderzoek kan meer inzicht worden verkregen in de technische staat van het object. Indien nodig kan herberekening plaatsvinden van de constructie als geheel, of delen van de constructie.

Wij beschikken over diverse onderzoeksmiddelen, waarmee informatie van het object wordt ingewonnen. Zo zijn wij bijvoorbeeld ingericht kernboringen te verrichten, en (beton) kernen te onderzoeken.

Wij kunnen u vanaf de inspectie buiten, tot herstelmaatregelen adviseren.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Kees Meulman:

Algemeen Directeur

Samen met Hans van der Stelt vormt Kees Meulman de directie van het ingenieursbureau. Kees onderhoud de klantrelaties en is actief op zoek naar nieuwe uitdagingen. Vanuit zijn achtergrond is Kees tevens een deel van de week projectinhoudelijk betrokken bij de werkzaamheden.

Wij onderzoeken:
Beton
Staal
Hout

Destructief onderzoek
Niet destructief onderzoek
Funderingsonderzoek
Deformatiemetingen
Herberekening
Bouwkundige opnamen

Onze recente projecten:

Inlaat en twee aflaten Oude Polder te Pijnacker

Inlaat en twee aflaten Oude Polder te Pijnacker

In opdracht van Hoogheemraadschap Delfland hebben wij in combinatie met Waalpartners Civil Engineering het projectmanagement en de complete engineering verzorgd van een nieuw te realiseren waterberging in de oude polder van Pijnacker. Deze berging van 25.000 m3 water wordt gereguleerd door een boezemwaterkering met inlaatconstructie en een tweetal uitlaatconstructies. Na het voeren van overleg met stakeholders, vergunningverleners en beheerders hebben wij het volledige geotechnische, constructieve, hydraulische en Werktuigbouwkundige ontwerp uitgevoerd. Aansluitend is door ons het bestek opgesteld, de aanbesteding georganiseerd en de uitvoering begeleid.

De inlaat is uitgevoerd als betonnen (op houten palen gefundeerde) goot, voorzien van een klepstuw aan de bovenstroomse zijde. Om de recreatieve functie van het gebied te benadrukken is de goot uitwaaierend ontworpen, en ingelegd met natuurstenen keien. Een retourpomp die door in de constructie is opgenomen leidingen permanent retourwater door de goot pompt zorgt voor ‘speelwater’ voor kinderen. In extreem natte perioden kan de stuw kantelen waardoor de achterliggende berging zich vult.

Het ‘hart’ van de berging is ingericht als recreatief terrein, voorzien van speelvoorzieningen, water en wandelpaden. De bodem op de projectlocatie is gevoelig voor opbarsten en kleiaanvullingen zorgen voor de noodzakelijke stabiliteit van de waterkeringen. Het hydraulisch ontwerp van de berging is door ons beschouwd waarbij de hoeveelheid berging, vultijd en ledigingstijd leidend zijn geweest. Tijdens de uitvoering hebben wij de werkplannen van de aannemer getoetst waarbij de uitvoering volgens plan is verlopen.
Vervangen (beweegbare) bruggen te Reeuwijk en Stolwijk

Vervangen (beweegbare) bruggen te Reeuwijk en Stolwijk

Het vervangen van 6 vaste en 4 beweegbare bruggen, in beheer bij het Gemeente Bodegraven-Reeuwijk en Schieland en de Krimpenerwaard, kende twee belangrijke uitdagingen. De Projectlocaties in het groene hart zijn vanwege aslastbeperkingen op de toeleidende wegen slecht bereikbaar voor zwaar bouwmaterieel. Daarnaast geeft de stremming van deze bruggen tijdens de bouw grote overlast door lange omrijroutes voor de omgeving.

In samenwerking met onze opdrachtgever De Kuiper Infrabouw hebben wij een ‘IKEA’ bouwmethode ontwikkeld. Door de constructie op te delen in hanteerbare prefab-bouwdelen konden deze binnen de aslastbeperking worden aangevoerd en geplaatst. Ons ontwerp dat prefabricatie, slimme verbindingen en het bouwen zonder bouwkuip combineert beperkt de bouwtijd en daarmee de stremmingsduur tot een minimum. Met als eindresultaat minimale hinder, hoge kwaliteit en lage bouwkosten.
Groot onderhoud 3 beweegbare bruggen te Gouda

Groot onderhoud 3 beweegbare bruggen te Gouda

In opdracht van gemeente Gouda heeft ons bureau een drietal beweegbare bruggen geïnspecteerd. Het betreft één kleine handbewogen ophaalbrug, en twee elektromechanisch aangedreven hefbruggen.

De inspectie heeft zich gericht op alle C, W en E onderdelen. In een uitvoeringsperiode van drie dagen zijn de bruggen op alle onderdelen geïnspecteerd, en zijn eveneens de verkeersmaatregelen door ons verzorgd. Het eindproduct is gevormd door een drietal inspectierapportages, en daarbij een toelichting op het juridisch kader inzake de Arbeidsmiddelenrichtlijn en Machinerichtlijn. Op basis van deze producten worden door de gemeente verdere keuzes gemaakt inzake eventueel correctief onderhoud.
Engineering gemaal de Vlinder te Deil

Engineering gemaal de Vlinder te Deil

In opdracht van De Kuiper Noordeloos is door ons bureau de engineering verzorgd van de vervanging van het gemaal de Vlinder te Deil. Op basis van een beperkt ontwerpkader is een UO opgesteld waarin alle tijdelijke en definitieve constructies zijn uitgewerkt.

Het gemaal kent een instroomconstructie waarin een tweetal pompen in natte opstelling zijn ondergebracht. Middels een onderheide buisleiding wordt het water naar de uitstroomzijde gepompt. Alle C en W onderdelen zijn door ons uitgewerkt, en tevens is uitvoeringsmaatvoering verzorgd.
Engineering scheepshelling te Urk

Engineering scheepshelling te Urk

In opdracht van Balk Shipyard is door ons bureau een controle uitgevoerd van een bestaande scheepshelling te Urk. De helling wordt tegenwoordig incidenteel gebruikt voor het hellingen van schepen welke niet in het origineel ontwerp zijn voorzien. Voor het hellingen van de ’Solution’ is een herberekening opgesteld.

In het onderzoek zijn de waterwagen, landwagen en de parkeerwagen onderzocht, alsook de waterbanen. Alle civiele en werktuigbouwkundige onderdelen zijn gecontroleerd, van kettingschalmen, wielassen, lagering tot balkwerk. Doelstelling was een beoordeling van de mogelijkheden tot het hellingen van de ‘Solution’, 760 ton zwaar. Het schip is inmiddels veilig op het droge gebracht.
Engineering Koningssteiger en Ginniken te Breda

Engineering Koningssteiger en Ginniken te Breda

In opdracht van Inter Boat Marinas zijn een tweetal waterbouwkundige constructies ontworpen te Breda. Op beide locaties is een volledige constructieve invulling gegeven aan het ontwerp van de architect.

De locatie Koningsteiger bestaat uit een trap welke is gefundeerd op palen, en opgetrokken uit CorTen staal. Middels een loopbrug wordt toegang verkregen tot de drijvende steiger, deze wordt met ankerpalen op haar positie gehouden. Het rekenwerk betrof al de genoemde onderdelen, inclusief nautische stabiliteit en beschouwing van op te nemen aanvaarenergie.
Engineering Turfvaartaquaduct te Nispen

Engineering Turfvaartaquaduct te Nispen

In opdracht van Aannemersbedrijf Wallaard Noordeloos B.V. heeft ons bureau de engineering verzorgd voor de reconstructie van het Turfvaartaquaduct te Nispen (gemeente Roosendaal). Het project omvatte o.a. de vervanging van brug over de Molenbeek aan de Oude Turfvaartseweg te Nispen.

Middels een UAV-GC overeenkomst was het eindbeeld van de constructie reeds vastgesteld, hierbij is een optimaal constructief ontwerp opgesteld. Zo is de brug bijvoorbeeld voorzien van een tweetal ‘waterbakken’ in CorTen staal, welke eveneens als leuning dienst doen. Tevens is een stuw in de dagopening opgenomen. In de dagopening zijn voorhangschorten (in beton) aanwezig welke een uitstraling krijgen van ‘gelaagd veen’. Dit wordt bereikt door te werken met een structuurkist, en een expirimenteel betonmengsel dat gedurende de stort per aantal seconden in kleur varieert.

De brug is beschikbaar voor alle verkeer, is ingedeeld in verkeerscategorie 2, en conform de ‘Richtlijnen Ontwerpen Kunstwerken’ opgesteld. Het eindproduct is gevormd door een berekeningsrapportage met bijbehorende UO tekeningen 2D en 3D.
Engineering Peursumsche Vlietbrug te Giessenburg

Engineering Peursumsche Vlietbrug te Giessenburg

In combinatie met Adcim is door ons bureau de engineering verzorgd van de vervanging van de Peursumsche Vlietbrug te Giessenburg. Op basis van een VO ontwerptekening is de volledige engineering tot en met UO uitgevoerd van alle benodigde tijdelijke en definitieve constructies. De brug wordt in het werk gestort, met 12 daarin opgenomen stalen pendels. Van deze pendels zijn eveneens de 3D werkplaatstekeningen opgesteld. Alle funderingsconstructies, bouwkuipen, betonconstructies, kistconstructies, tijdelijke bruggen, wapening en details zijn door ons berekend en getekend. De betonnen brug heeft een oppervlak van ruim 260 m2, en is beschikbaar voor alle verkeer.
Onderzoek en advies renovatie onderdoorgang Sportlaan te Ridderkerk

Onderzoek en advies renovatie onderdoorgang Sportlaan te Ridderkerk

In opdracht van gemeente Ridderkerk heeft ons bureau een onderzoek uitgevoerd naar de staat van een bestaande onderdoorgang in de Sportlaan te Ridderkerk.

De onderdoorgang betreft een betonnen constructie gefundeerd op betonnen palen. De totale lengte bedraagt 166 meter en de totale breedte bedraagt 16,2 meter. Het rijbaan gedeelte is geasfalteerd. Het fiets- en voetgangersgedeelte bestaat uit een elementenverharding waarin ook een kabelgoot is opgenomen. Aan de noordzijde bevindt zich een pompkelder en aan de zuidzijde twee trappen die monoliet met de constructie zijn verbonden. De tunnel is gebouwd in 1980.

Middels inspectie en onderzoek (inmeting voegovergangen, visuele inspectie, boorkernen) is vastgesteld wat de bestaande technische staat van het kunstwerk was. Alle aanwezige schades zijn inzichtelijk gemaakt, en hierbij zijn herstelmaatregelen opgesteld.

Vervolgens is een raming opgesteld van alle herstelmaatregelen, en is een RAW bestek opgesteld. Middels een onderhandse aanbesteding is het werk inmiddels gegund.
Onderzoek en advies parkeergarage Maagjesbolwerk te Zwolle

Onderzoek en advies parkeergarage Maagjesbolwerk te Zwolle

In opdracht van een vastgoedbeheerder heeft ons bureau de overmatige scheurvorming in voornoemde parkeergarage beoordeeld. Doel was inzicht te krijgen in de oorzaak van de scheuren, en de gevolgen voor de functie van de meerlaags (ondergrondse) parkeergarage.

Er is een plan van aanpak opgesteld waarin de te doorlopen proces stappen zijn toegelicht. Omdat de oorzaak achter een afwijking een legio aan oorzaken kan hebben is hier allereerst duidelijkheid in verschaft. Hiermee zijn de bandbreedte in oorzaken, en daarmee de mogelijkheden en de onmogelijkheden van het onderzoek beschreven. Vervolgens zijn op basis van een uitgebreid locatiebezoek en een verkorte bureaustudie de mogelijke oorzaken beschreven. Tevens is vermeld wat er an onderzoek kan worden uitgevoerd om een en ander te verifiëren. Tevens zijn de mogelijke gevolgen inzake veiligheid, bruikbaarheid en beschikbaarheid benoemd.
Onderzoek en advies Rat Verlegh stadion te Breda (1)

Onderzoek en advies Rat Verlegh stadion te Breda (1)

HOE HET BEGON
Eind 2014 ontvingen wij van Gemeente Breda het verzoek in concurrentie een offerte uit te brengen voor een second opinion inzake TR-elementen in de hoofdtribune. Na afbakening van de opdracht ontvingen wij opdracht voor het onderzoek. De TR-elementen zijn gemaakt van beton, en overspannen van spant naar spant 10,80 meter. Op de TR-elementen zijn de tribunestoelen bevestigd.

AANLEIDING
De aanleiding van het onderzoek werd gevormd door visueel waar te nemen overmatige scheurvorming in de elementen waar de tribunestoelen op bevestigd zijn. Eerder onderzoek had geen bevredigend antwoord gegeven op de vraag of de tribune ‘veilig’ is of niet. De second opinion diende hierin voor de TR-elementen uitsluitsel te geven. Andere onderzochte onderdelen maakte in eerste instantie geen onderdeel uit van de opdracht.

WAT HEBBEN WE ONDERZOCHT?
Om de veiligheid, bruikbaarheid en duurzaamheid van de TR-elementen te beoordelen is:

- De wapening middels 3D scans vergeleken met de wapeningstekeningen.
- De maatgevende scheurvorming in kaart gebracht, en de druksterkte gemeten.
- De doorbuiging ingemeten.
- De doorbuiging onder dynamische belasting gemeten.
- Een herberekening opgesteld conform normering voor bestaande bouw (NEN8700).

WAT WAS DE CONCLUSIE?
Op basis van het onderzoek kon worden gesteld dat de elementen op sterkte (veiligheid) voldoen , maar op stijfheid en doorbuiging (bruikbaarheid) niet voldoen. Het niet voldoen op stijfheid en doorbuiging kan bij een constructie welke dynamisch kan worden belast grote gevolgen hebben. Onder andere de stijfheid van het element bepaald de Eigen Frequentie, indien deze samenvalt met de frequentie van de belasting (springend publiek op een tribune) kunnen belastingen optreden welke veel groter zijn dan (statisch) aangenomen. Op basis hiervan is, in overleg met de afdeling BWT, gesteld dat de elementen bij ‘normaal gebruik’ qua veiligheid voldoen. Een ’wat als’ analyse toonde namelijk aan dat in het geval van resonantie geen ’plotseling’ bezwijken zou optreden, verborgen veiligheden zorgden voor schade en blijvende vervorming.

ADVIES
Er is onder andere geadviseerd nader onderzoek te doen naar de Eigen Frequentie, omdat de in de norm gehanteerde berekeningsmethode conservatief en met name onvoldoende nauwkeurig is. Dit laatste vormde dus onvoldoende reden de TR-elementen op veiligheid af te keuren. Aansluitend werd er een plan opgesteld voor het meten van de Eigen Frequentie, ter aanvulling en afronding van het onderzoek naar de TR-elementen.

BESTUUR EN MEDIA
In maart 2015 diende de gemeenteraad door de toenmalige wethouder geïnformeerd te worden. De technische staat van het stadion was reeds eerder onderwerp van discussie geweest, en had de nodige aandacht van de pers gekregen. In overleg met ons bureau is besloten de rapportage met voornoemde conclusie vrij te geven, met die verstande dat er nog nader onderzoek moest plaatsvinden inzake de Eigen Frequentie. Op dat moment is ons rapport (en de voorgaande rapporten van derden bureaus) door een gemeenteraadslid, voor duiding aangeleverd aan een senior adviseur van ABT.

Inmiddels kreeg het NAC-stadion als geheel aandacht van de regionale en landelijke pers. In de communicatie vervaagde de scope van ons advies, en leek het alsof ons bureau eveneens over andere (eerder onderzochte) onderdelen van het NAC-stadion een advies had gegeven.

Op dit moment werd de duiding van ABT aan het projectteam gepresenteerd. Ons bureau had tot dat moment, bewust, de eerdere onderzoeksrapporten niet beschouwd. Maar wat was er eerder onderzocht? En konden de conclusies uit de eerdere onderzoeken zonder meer worden overgenomen? Nee, vanaf dat moment kreeg het project een andere wending. De scope werd vergroot, we lichten het toe.

DUIDING
Op advies van ABT werd ons bureau verzocht eveneens een onderzoek op te starten naar de overige tribune elementen, en de tribunespanten. Tevens kon ABT ondersteuning verlenen bij het meten van de Eigen Frequentie van de tribune elementen, er trad echter een urgent en plotseling probleem op. Wat was er aan de hand?

TRIBUNE ALS GEHEEL
In eerder door derden uitgevoerd onderzoek waren de nokken op locatie 1, en de balk op locatie 2 beschouwd. Ook hier werd de aanleiding door scheuren en overmatige doorbuiging gevormd. De conclusies in de voorgaande rapporten waren echter gebaseerd op een onvoldoende nauwkeurig mechanicamodel. De tribune is naar aanleiding hiervan als geheel zeer nauwkeurig gemodelleerd.

Omdat er een aantal ‘onbekenden’ in de constructie aanwezig zijn (te weten de bouwfasering, de schuifvastheid van de onderlinge verbindingen en de Elasticiteitsmodules van het gescheurd deel van de elementen) is er een bandbreedte van 6 modellen opgesteld. De bandbreedte verliep van ‘optimaal’ naar ‘conservatief’. In ieder geval bleek dat de nokken (locatie 1) als gevolg van de rustende belasting veel zwaarder worden belast dan in het ontwerp is voorzien, als gevolg van belasting was er een reële kans op bezwijken van de nok. Daarom zijn direct plannen gemaakt de nokken met stempels te ondersteunen. De balk (locatie 2) was in alle modellen sterk genoeg om de belasting af te dragen. Deze resultaten werden woensdag 22 april 2015 aan de gemeente aangeboden, in het proces is uitgebreid afgestemd met ABT.

Vervolgens kwam het cruciaal onderdeel aan bod, de TE-elementen (locatie 3). De onderschatte belasting in de nok en balk op locaties 1 en 2 moest immers ‘door’ de (nog niet onderzochte) TE-elementen worden aangevoerd. Een nadere studie van de krachtswerking in de TE-elementen leverde donderdag 23 april 2015 een schokkend resultaat. De TE-elementen zijn onvoldoende veilig, en kunnen eveneens niet worden gestempeld. Ons bureau, ABT en de afdeling BWT beoordeelde de TE-elementen als ‘niet veilig’.

PRAKTIJKPROEF
Op donderavond 23 april 2015 zijn de projectteamleden samen met renovatie aannemer Ervas International samengekomen in het stadion. Doel was een ultieme poging te doen de 4 resterende Eredivisie competitiewedstrijden doorgang te kunnen laten vinden. Er is besloten voor het resterend deel van de competitie een lagere belasting dan voorgeschreven in het Bouwbesluit te accepteren, de belasting is in samenspraak bepaald. Vervolgens is een praktijkproef uitgevoerd waarbij voor en na belasting (tot het aangepast niveau) de doorbuiging is gemeten. Indien de TE-elementen elastisch zouden terug bewegen in hun originele positie werd hiermee aangetoond dat er sprake was van voldoende sterkte. De praktijkproef verliep positief, er kon worden gevoetbald. Er kon tevens worden gestart met het maken van herstelplannen.

HERSTEL
Onmiddellijk is gestart met dossieronderzoek en verdere inspecties. Ons is verzocht de hoofddraagconstructie, met daarin na oplevering doorgevoerde wijzigingen, volledig te onderzoeken. Eventuele misstanden diende eens en voor altijd opgelost te worden. Hiervoor heeft het projectteam alle stukken behorend bij het origineel ontwerp gezamenlijk doorgespit, geïnspecteerd, onderzocht, gerekend en getekend. Eindresultaat was een herstelplan, onderhoudsplan en verdere beschouwingen van ‘vraagtekens’. Inmiddels zijn alle TE-elementen (locatie 2) en oplegnokken (locatie 1) versterkt. Hiermee konden alle tijdelijke maatregelen worden opgeheven.
Onderzoek en advies Rat Verlegh stadion te Breda (2)

Onderzoek en advies Rat Verlegh stadion te Breda (2)

Tijdens het doorspitten van het origineel ontwerp (zie Onderzoek en advies Rat Verlegh Stadion (1)) werd de aandacht onder andere getrokken door de kapconstructie, tegelijkertijd bracht een reguliere inspectie van het dak enkele urgente misstanden aan het licht. Naar aanleiding hiervan is de kapconstructie van de hoofdtribune opnieuw berekend, is er een herstelplan opgesteld, ook is er gewerkt aan een plan voor het aanbrengen van zonnepanelen.

Met name de stabiliteit van de 3D vakwerkspanten (van 25 meter lengte) was een uitdagend vraagstuk. Door gebruik te maken van moderne hulpmiddelen is een nauwkeurig model opgesteld. Inmiddels zijn de herstelmaatregelen uitgevoerd.
Onderzoek automatische brugbediening Midden Delfland

Onderzoek automatische brugbediening Midden Delfland

In opdracht van recreatieschap Midden Delfland is een onderzoek uitgevoerd naar het automatiseren van een bestaande vaarroute binnen het beheergebied. In de route zijn 18 bruggen gelegen, varieren van kleine ophaalbruggen, een grote ophaalbrug en een draaibrug. Er is een inspectie uitgevoerd, de eigendomssituaties zijn in kaart gebracht, en de mogelijkheden qua bediening zijn in kaart gebracht. Het geheel is voorzien van een systeembeschrijving, een SSK raming en een risicoanalyse. Op basis van het onderzoeksrapport heeft het recreatieschap haar beleid kunnen vaststellen.
Gerrevinkbrug te Leiden

Gerrevinkbrug te Leiden

In opdracht van aannemersbedrijf de Vries Werkendam is door ons bureau de volledige engineering tot UO niveau uitgevoerd voor vervanging van de Gerrevinkbrug. Middels een slim ontwerp van de tussensteunpunten zijn een tweetal tijdelijke bouwkuipen voorkomen. Alle berekeningen, tekeningen en details voor tijdelijke en definitieve constructies zijn door ons opgesteld.
Gemaal Haarrijn

Gemaal Haarrijn

In opdracht van Roelofs Advies en Ontwerp B.V. is door ons bureau de engineering verzorgd van te realiseren persleidingen en een visbuis te Maarssenbroek. Er is een nadere studie verricht naar de haalbaarheid van het uitvoeren van een oplossing in staal op kespen. Een nadere studie bleek noodzakelijk daar er een zeer geringe gronddeking aanwezig was, en er een zware bovenbelasting door een telescoopkraan opneembaar diende te zijn. Er zijn voor zowel de visbuis als de 2 uitslagleidingen verschillende scenario's uitgewerkt. De buisleidingen zijn hierbij getoetst aan de NEN 3650. Uiteindelijk bleek voor de uitslagleidingen een ontwerp in beton een goedkopere oplossing.
Effect analyse werkzaamheden nabij tankopslag

Effect analyse werkzaamheden nabij tankopslag

In opdracht van Mourik Groot-Ammers is door ons bureau een effect analyse uitgevoerd inzake werkzaamheden nabij een tankopslag.

In het Rotterdamse havengebied dient tussen een drietal brandstof opslagtanks een bodemsanering plaats te vinden. De sanering gaat gepaard met een verlaging van het grondwaterpeil en ontgravingen.

Als second opinion op het onderzoek van een derde partij zijn de effecten geotechnisch en constructief onderzocht. Tevens is de bestaande geometrische situatie van de tanks in kaart gebracht. Er is een handleiding opgesteld voor monitoring en toetsing van de deformaties aan de EEMUA handleiding.

Vanwege de grote risico’s is eveneens ons product aan toetsing door een derde onderworpen. Op basis van ons goedgekeurd product is de uitvoering in gang gezet.
MJOP kunstwerken Mediapark te Hilversum

MJOP kunstwerken Mediapark te Hilversum

In opdracht van de vastgoedeigenaar van het mediapark is RPS Advies & ingenieursbureau betrokken als assetmanager van vastgoed en buitenruimte.

In opdracht van RPS Advies & ingenieursbureau is een ‘MeerJarenOnderhoudsPlanning’ opgesteld. Hiervoor zijn de betrokken kunstwerken geïnspecteerd, is correctief en periodiek onderhoud geïdentificeerd en is dit gekoppeld aan een begroting.

Middels onze zelf ontwikkelde ‘beheer-TOOL’ kunnen snel en eenvoudig heldere rapporten en overzichten worden gemaakt, welke niets aan onduidelijkheid overlaten. Een helder advies voor de toekomst is het eindresultaat.
Renovatie Jacobsbrug te Ottoland

Renovatie Jacobsbrug te Ottoland

Vanaf 2008 is ons bureau reeds betrokken bij de renovatie van de Jacobsbrug te Ottoland. Het betreft een beweegbare brug in de lintbebouwing, met een hoge verkeersintensiteit. Allereerst is onze rol geweest de staat van de brug in kaart te brengen, vervolgens zijn diverse scenario’s naast elkaar gezet en vergeleken. Uiteindelijk is door gemeente Molenwaard voor renovatie gekozen.

Vervolgens is de engineering opgestart, en een contractdocument opgesteld. De onderbouw van de brug is gehandhaafd en gerenoveerd. De bovenbouw is volledig gedemonteerd, en eveneens gerenoveerd op een externe locatie. De mechanische onderdelen zijn allen vernieuwd, evenals de besturing. Het val en de remmingwerken zijn ook vernieuwd.
Onderzoek haven Maasgouw

Onderzoek haven Maasgouw

In opdracht van RPS Advies & ingenieursbureau heeft ons bureau de technische input geleverd voor een havenstudie naar twee locaties binnen de gemeente Maasgouw.

De studie bestond uit een technische inspectie op locatie, locatiebeschrijving, varianten studie, risicoanalyse, en SSK raming. Hierbij is de technische input door ons bureau geleverd, in samenwerking met RPS. Het eindresultaat bestond uit een rapport waarbij diverse oplossingen qua techniek, prijs en risico’s met elkaar vergeleken worden.

De locaties kenmerken zich door gebruik door recreatievaart, alsmede riviercruisers tot een lengte van 110 meter. Onze kennis op het gebied van nautische constructies en regelgeving is hierbij van grote waarde gebleken.

Op het gebied van nautisch ontwerp zijn wij in staat FEM analyses, en analyses van nautische stabiliteit voor alle voorkomende vormen van constructies op te stellen.
Inspectie en onderhoudsplan beweegbare bruggen Midden Delfland

Inspectie en onderhoudsplan beweegbare bruggen Midden Delfland

In opdracht van gemeente Midden-Delfland zijn door ons bureau een serie beweegbare bruggen binnen de gemeente geïnspecteerd.

De inspectie heeft zich gericht op de mechanische onderdelen van de bruggen zoals lagers, tandwieloverbrenging, vergrendelingen en draaipunten. Op basis van de inspectie zijn corrigerende maatregelen benoemd met een prijskaartje. Daarnaast zijn onderhoudsmaatregelen benoemd met prijskaartje.

Vervolgens is een offerte uitvraag opgesteld, welke door de gemeente aan verschillende aannemers verzonden kan worden. De uitvraag betrof een overeenkomst voor het onderhoud aan de bruggen voor een periode van meerdere jaren. Doel van de overeenkomst is het bundelen van de onderhoudswerkzaamheden, en verminderen van de correctieve maatregelen.
Opvijzelen woningen Lekdijk

Opvijzelen woningen Lekdijk

In opdracht van dijkversterkingscombinatie CDVM heeft ons bureau de engineering verzorgd voor te vijzelen woningen langs de Lekdijk.

In relatie tot het breder en hoger uitvoeren van de waterkering dienen verschillende woningen langs de Lekdijk opgevijzeld te worden, soms tot ruim een meter hoogte. In combinatie met aannemer SDH Bouw uit Groot-Ammers is een plan opgesteld voor vijzeling van woningen.

Door CDVM zijn de verticale en horizontale gronddeformaties als gevolg van de dijkversterking berekend. Vervolgens is de interactie met de nieuwe paalfundatie bepaald, en is een nieuw funderingsontwerp opgesteld. Resumerend is een systeem van nieuwe onderslagen in beton ontworpen, waarbij de nieuwe fundaties de onderslagen ‘perforeren’. Na het bereiken van de gewenste eindhoogte kunnen de paalsparingen worden aangegoten, waarmee de constructie in haar eindpositie wordt gefixeerd.
Trambaan Koopgoot te Rotterdam

Trambaan Koopgoot te Rotterdam

In opdracht van W. v.d. Heuvel & Zn Infra uit Rhoon is door ons bureau een overgangsconstructie voor de tram in de Koopgoot te Rotterdam ontworpen.
Ter plaatse van het ondergrondse winkelcentrum in de Koopgoot rijdt de tram op het ‘dak’ van de constructie. Daar waar de tram de constructie verlaat ontstonden aansluitingsproblemen. Middels een overgangsconstructie is dit verholpen. Naast het onderzoek, ontwerp en de berekening zijn door ons de uitvoeringsmaatvoering en de revisietekeningen van de tramlijn verzorgd. We hebben een integraal pakket aangeboden, waarmee de opdrachtgever maximaal is ontzorgd.
Groenzoom (2), verkeersbrug, stuw, syfon en voet- fietsbrug

Groenzoom (2), verkeersbrug, stuw, syfon en voet- fietsbrug

In opdracht van projectbureau de Groenzoom is door ons bureau de engineering verzorgd van de volgende constructies:

Verkeersbrug (beton)
Voet- fietsbrug (beton/staal)
Syfon (PE)
Stuw (staal/beton/natuursteen)

De werkzaamheden zijn vanaf inmeting tot en met aanbesteding voorbereid. De engineering is hierbij tot UO niveau uitgevoerd. Een specifieke uitdaging was de gewenste hoogwaardige esthetische uitstraling van de stuw, en de aanwezigheid van een HD gasleiding in het traject van de te installeren palen van de verkeersbrug. Middels locatiebepaling aan de voorzijde is een passend palenplan ontworpen, waarmee een en ander kon worden geintegreerd.
Groenzoom (1), bruggen

Groenzoom (1), bruggen

In opdracht van en in samenwerking met RPS Advies & ingenieursbureau zijn 10 te realiseren bruggen in deelplan 1 op basis van een architectenimpressie uitgewerkt.

De uitwerking heeft vanaf initiatieffase tot en met aanbesteding plaatsgevonden. Door de ontwerper van de bruggen is een zogenaamde 'familie' aan bruggen ontworpen, de volledige verdere vertaling naar rekenwerk, tekenwerk en bestek is door ons bureau uitgevoerd.

De specifieke wensen qua uitstraling, vormgeving, kleurstellingen en duurzaamheidseisen hebben het project tot een uitdaging gemaakt. Inmiddels zijn de bruggen gerealiseerd, en sieren ze Groenzoom met hun aanwezigheid.
Groenzoom (3), drie entreebruggen

Groenzoom (3), drie entreebruggen

In opdracht van projectbureau de Groenzoom zijn drie entreebruggen van het recreatiegebied door ons bureau uitgewerkt.

Het project bestond uit:

Inmeting.
Variantenstudie.
Vertaling ontwerp architect.
Rekenwerk.
Tekenwerk.
Contractdocumenten.
Calculatie.
Aanbesteding.
Ondersteuning in de uitvoering.

De bruggen zijn in 2013 gerealiseerd.
Bouter Kaashandel (1)

Bouter Kaashandel (1)

In opdracht van Bouter Kaas te Groot-Ammers is door ons de engineering verzorgd van een nieuw te realiseren overslaglocatie met kantoor.

De engineering, exclusief detailengineering staalconstructie, is volledig door ons verzorgd. De stabiliteit wordt verzorgd door de staalconstructie.
Gemaal de Nesse te Ouderkerk aan den IJssel

Gemaal de Nesse te Ouderkerk aan den IJssel

In opdracht van de Kuiper Noordeloos B.V. hebben wij de engineering en maatvoering verzorgd van alle tijdelijke en definitieve voorzieningen voor realisatie van gemaal de Nesse te Nieuwerkerk aan den IJssel.

De engineering heeft o.a. omvat:

Tijdelijke bouwkuip uitstroomzijde.
Tijdelijke bouw– en perskuip instroomzijde.
Persleiding met appendages.
Pomphuis.
Vloerveld met keerconstructie en kraanbaan.
Uitvoeringsmaatvoering.

Het geheel betreft een complex vraagstuk, rekening houdend met o.a. normering inzake buisleidingen door een primaire waterkering. Het eindresultaat mag er zijn, in 2014 is het gemaal formeel geopend.