Veiligheid

Hoogwaterveiligheid

Wij ondersteunen u in het borgen van de hoogwaterveiligheid op meerdere manieren, zie ‘waterbouw & waterveiligheid’. Een specifiek onderdeel is de betrouwbaarheid van de sluiting of opening, oftewel uw sluitmiddelen. Dit kunnen bijvoorbeeld schuiven, kleppen en of deuren zijn.

Door FEM- en FMEA-analyses te combineren bepalen wij concreet de betrouwbaarheid van uw sluitmiddelen en of sluitoperatie. In combinatie met FMEA-analyses van de elektrotechniek en de besturing geven we concreet advies in de betrouwbaarheid van de sluitingsoperatie.

Machineveiligheid

Indien voor objecten in uw areaal geldt dat deze dienst doen als werkplek (zoals bijvoorbeeld een gemaal, zuivering, verdeelwerk of industriële toepassing) dan is in aanvulling op de van toepassing zijnde normering ook de Arbeidsmiddelenrichtlijn van toepassing. Die bepaald dat u rekening moet houden met de Machinerichtlijn.

De machinerichtlijn (2006/42/EG) is een Europese richtlijn voor de machine-industrie betreffende de veiligheidscriteria waaraan machines dienen te voldoen. Wanneer met machines wordt gewerkt, dan moet in hoge mate aan de veiligheid worden gedacht.

Het is belangrijk in het ontwerp oog te hebben voor de verdeling van taken tussen opdrachtgever (en haar adviseur(s)) en de opdrachtnemer. Het kan namelijk een keuze zijn de uitwerking van de Machinerichtlijn tot uiteindelijk CE-markering bij opdrachtnemer onder te brengen. Van belang is dat het ontwerp op basis waarvan u opdrachtnemer contracteert dan wel ‘Machinerichtlijn-proof’ is.

Wij zijn expert op het gebied van veilige machines. We helpen u bij het maken van de juiste ontwerpen en keuzes voor de verdeling van de taken.

Constructieve veiligheid

De constructieve veiligheid van uw bestaande of te bouwen objecten beoordelen wij aan de hand van de geldende normen en meest recente technieken.

Door onze kennis van gebouwen, waterveiligheid, waterbouw en werktuigbouwkunde geven we integrale en concrete adviezen die u in staat stellen uw areaal effectief de beheren.

Ook ondersteunen we bevoegde gezagen doorlopend met de uitvoering van VTH-protocollen op het gebied van constructieve veiligheid.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze specialisten