Geotechniek
Het vakgebied geotechniek maakt onderdeel uit van onze expertise, we maken hierin het volgende onderscheid:

Primaire- en regionale waterkeringen
We maken hierbij gebruik van het WBI 2017, POV’s, STOWA-leidraden en beleidsregels. We toetsen hiermee dagelijks waterkeringen, ontwerpen waterkeringen en constructies in waterkeringen. Dit kan eveneens gaan om langsstabiliserende elementen in waterkeringen.

Alle typen funderingsconstructies van civiele bouwwerken
We ontwerpen funderingen op staal, op palen, damwanden of gecombineerde systemen.

Zetting & Stabiliteit
We stellen zettingsadviezen op en controleren de stabiliteit van grondlichamen.

Bouwkuipen & verankeringen
We ontwerpen bouwkuipen en maken hierbij gebruik van damwand, combiwand, CSM-wand of ander soortige constructies. Benodigde verankering ontwerpen we eveneens tot UO niveau inclusief testprotocol. Ook beschouwen we het waterbezwaar en bemalingsopties.

Grondkerende constructies
We ontwerpen tunnels, parkeergarages, gemalen, leidingen, kelders, beschoeiingen, keermuren, L-wanden en ander soortige constructies.

Omgevingsbeinvloeding
We beschouwen het effect van trillingen, ophogingen, bovenbelastingen en gronddeformaties op de omgeving.

Leidingen & sleufloze technieken
We stellen leidingsterkteberekeningen, ontgrondings- en explosiekraterberekeningen, boorspoeldrukberekeningen op voor verschillende technieken. Hierbij beschouwen we nadrukkelijk de eisen welke door beleidsregels of de NEN 3651 aan de kruising met waterkeringen worden gesteld. Indien nodig schematiseren de leidingen tot Eindige Elementen niveau voor het onderzoeken van oplegdrukken of lokale effecten.

We zijn hierbij ondersteund door verschillende softwarepakketten waaronder die van Deltares, Plaxis, Schrijvers en Scia Engineer.

Plaxis 2D

Plaxis

Deltares D-serie

deltares

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ingmar Schopmann:

SAMSUNG CAMERA PICTURES
Geotechnisch adviseur

 

Wij leveren geotechnisch advies op het gebied van:

Bouw- en woonrijp maken
Bouwkuipen
Bruggen
Grondlichamen
Primaire- en regionale waterkeringen
Tunnels
Viaducten
Waterbouwkundige constructies
Wegenbouw
Woningbouw

Onze recente projecten:

Stabiliteitstoetsing drijvend werktuig

Stabiliteitstoetsing drijvend werktuig

In opdracht van Ben3D BV in Akkrum heeft ons bureau een stabiliteitsanalyse uitgevoerd aan een drijvend werktuig. Het betreft een modulair koppelponton waarop een rupsgraafmachine is gepositioneerd.

In deze analyse is de stabiliteit van het ponton getoetst aan de “bijzondere bepalingen voor drijvende werktuigen”, onderdeel van de Europese richtlijn voor binnenvaart 2006-87-EG B2. Doordat er niet voldaan werd aan de minimale vrijboordseis van 300 [mm] is de analyse uitgevoerd volgens het uitgebreide criterium. Hierbij is rekening gehouden met de maximale werkbelastingen, vrije vloeistofoppervlakken en de winddruk zoals deze volgt uit de regelgeving. Deze regelgeving vereist dat de berekening betrekking heeft op het drijvende lichaam, waardoor de stabiliserende werking van de spudpalen niet in rekening gebracht mocht worden.
FEM analyse ContainerTug

FEM analyse ContainerTug

In opdracht ContainerTug BV in Werkendam heeft ons bureau een sterkteberekening uitgevoerd aan een mini sleep- en duwboot. Het betreft een stalen werkschip met de bijzonder eigenschap dat hij gebouwd is in de afmetingen van een standaard 20 voet ISO container.

De analyse heeft als doel gehad om te toetsen of de constructie van het schip voldoet aan de eisen die worden gesteld voor het verkrijgen van een zogenaamd “Container Safety Certificate”. Met dit certificaat kan het schip wereldwijd getransporteerd worden als een standaard zeecontainer.
Belastinggevallen die hierbij onderzocht zijn betreft onder andere:
- Stacking, waarbij een drukkracht van 85 [ton] per staander moet kunnen worden uitgeoefend
- Transverse racking, waarbij een afschuifkracht van 15 [ton] in dwarsrichting moet kunnen worden opgenomen
- Bottom restraint, waarbij 10 [ton] drukkracht in de bodem wordt aangebracht
- Single point lifting, waarbij gehesen wordt met een hijshoek van 60 [graden] en de valversnelling dubbel in rekening gebracht wordt

De berekeningen hebben aangetoond dat de constructie van het schip voldoet aan alle eisen die worden gesteld ten behoeve van dit CSC certificaat.
Groot onderhoud 3 beweegbare bruggen te Gouda

Groot onderhoud 3 beweegbare bruggen te Gouda

In opdracht van gemeente Gouda heeft ons bureau een drietal beweegbare bruggen geïnspecteerd. Het betreft één kleine handbewogen ophaalbrug, en twee elektromechanisch aangedreven hefbruggen.

De inspectie heeft zich gericht op alle C, W en E onderdelen. In een uitvoeringsperiode van drie dagen zijn de bruggen op alle onderdelen geïnspecteerd, en zijn eveneens de verkeersmaatregelen door ons verzorgd. Het eindproduct is gevormd door een drietal inspectierapportages, en daarbij een toelichting op het juridisch kader inzake de Arbeidsmiddelenrichtlijn en Machinerichtlijn. Op basis van deze producten worden door de gemeente verdere keuzes gemaakt inzake eventueel correctief onderhoud.
Engineering gemaal de Vlinder te Deil

Engineering gemaal de Vlinder te Deil

In opdracht van De Kuiper Noordeloos is door ons bureau de engineering verzorgd van de vervanging van het gemaal de Vlinder te Deil. Op basis van een beperkt ontwerpkader is een UO opgesteld waarin alle tijdelijke en definitieve constructies zijn uitgewerkt.

Het gemaal kent een instroomconstructie waarin een tweetal pompen in natte opstelling zijn ondergebracht. Middels een onderheide buisleiding wordt het water naar de uitstroomzijde gepompt. Alle C en W onderdelen zijn door ons uitgewerkt, en tevens is uitvoeringsmaatvoering verzorgd.
Engineering scheepshelling te Urk

Engineering scheepshelling te Urk

In opdracht van Balk Shipyard is door ons bureau een controle uitgevoerd van een bestaande scheepshelling te Urk. De helling wordt tegenwoordig incidenteel gebruikt voor het hellingen van schepen welke niet in het origineel ontwerp zijn voorzien. Voor het hellingen van de ’Solution’ is een herberekening opgesteld.

In het onderzoek zijn de waterwagen, landwagen en de parkeerwagen onderzocht, alsook de waterbanen. Alle civiele en werktuigbouwkundige onderdelen zijn gecontroleerd, van kettingschalmen, wielassen, lagering tot balkwerk. Doelstelling was een beoordeling van de mogelijkheden tot het hellingen van de ‘Solution’, 760 ton zwaar. Het schip is inmiddels veilig op het droge gebracht.